สิ่งที่สมาชิกควรทราบ2
Posted: สอ.นาวิกโยธิน จำกัด Date: 2009-10-25 16:41:59
IP: 58.8.235.238
 

    สวัสดิการเพื่อช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล 
           - เป็นคนไข้ในของสถานพยาบาล ตามหลักฐานใบรับรองแพทย์
           - รับเงินสวัสดิการคืนละ 300.00 บาท แต่ไม่เกิน 1,500.00 บาท/ครั้ง ปีละไม่เกิน 3 ครั้ง
           - เสนอรายงานขอรับเงินสวัสดิการภายใน 60 วัน นับตั้งแต่วันที่ออกจาก สถานพยาบาล ผ่านผู้บังคับบัญชาต้นสังกัด ระดับ ผบ.พันฯ

      สวัสดิการเพื่อรับขวัญทายาทใหม่ 
           - จ่าย 1,500.00 บาท ต่อบุตร 1 คน
           - ยื่นรายงานผ่านผู้บังคับบัญชาถึงระดับ ผบ.พัน.ฯ ภายใน 60 วัน นับจากวันที่บุตรเกิด 

      สวัสดิการเพื่อส่งเสริมการศึกษาบุตร
          สวัสดิการเพื่อส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก มีหลักเกณฑ์และคุณสมบัติ ดังนี้ 
               - สมาชิกสังกัด นย. เสนอผ่านหน่วยต้นสังกัด
               - สมาชิกนอกสังกัด นย. เสนอ สอ.นย. โดยตรง
               - ต้องเป็นสมาชิกมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี
               - สมาชิกที่มีรายได้น้อย (ตามอัตราเงินเดือน) ได้รับการพิจารณาก่อน
               - ไม่เคยผิดนัดชำระหนี้ในปีที่ขอรับทุน
               - สมาชิก 1 คน ขอได้เพียงปีละ 1 ทุน และไม่เกิน 2 ปีติดต่อกัน
          ระดับอนุบาล ทุนละ 2,000.00 บาท ระดับประถมศึกษา ทุนละ 2,500.00 บาท
          ระดับมัธยมศึกษา ทุนละ 3,000.00 บาท ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ทุนละ 3,500.00 บาท

          ระดับอุดมศึกษา 4,000 บาท

      

สวัสดิการเพื่อสงเคราะห์กรณีสมาชิกเสียชีวิต ทายาทติดต่อขอรับเงินได้ที่ สอ.นย.ภายใน 60 วัน ดังนี้

จำนวนปีที่เป็นสมาชิก

เงินสงเคระห์
การจัดการศพสมาชิก

เงินสงเคระห์ครอบครัวสมาชิก
ที่เสียชีวิต
1.เป็นสมาชิกไม่ถึง 3 ปี 10,000 บาท 20,000 บาท
2.เป็นสมาชิก 3 ปี ไม่ถึง 7 ปี 10,000 บาท 40,000  บาท
3.เป็นสมาชิก 7 ปี แต่ไม่ถึง 13 ปี 10,000 บาท 60,000 บาท
4. เป็นสมาชิก 13 ปีขึ้นไป  10,000 บาท ไม่เกิน 100 ,000 บาท

จ่ายเพิ่ม ถ้าเสียชีวิต จากการปฏิบัติหน้าที่ในเวลาฉุกเฉิน จะได้รับเงินเพิ่ม 30,000.00 บาท ทายาทติดต่อขอรับเงินภายใน 120 วัน
ถ้าเสียชีวิต สืบเนื่องจากปฏิบัติหน้าที่ในเวลาฉุกเฉิน จะได้รับเงินเพิ่ม 15,000.00 บาท ทายาทติดต่อขอรับเงินภายใน 120 วัน


      สวัสดิการกรณีบุคคลในครอบครัวของสมาชิกเสียชีวิต
           - ผู้ได้รับการสงเคราะห์ คือ บิดา มารดา คู่สมรส บุตร ยกเว้นบุตรบุญธรรม
           - จ่ายเป็นค่าพวงหรีดในนามสหกรณ์ฯ จำนวน 1 พวง วงเงิน 1,000.00 บาท
           - ช่วยเหลือค่าจัดการศพ 1,500.00 บาท
           - ยื่นรายงานผ่านผู้บังคับบัญชา ถึงระดับ ผบ.พัน. หรือเทียบเท่า ภายใน 60 วัน นับจากวันที่เสียชีวิต 20 วัน   

      สวัสดิการสำหรับสมาชิกสมทบเสียชีวิต  
           - จ่ายเป็นค่าพวงหรีดในนามสหกรณ์ฯ จำนวน 1 พวง วงเงิน 1,000.00 บาท
           - ช่วยเหลือค่าจัดการศพ 1,500.00 บาท
           - ยื่นรายงานโดยตรงที่ สอ.นย. ภายใน 60 วัน นับจากวันที่เสียชีวิต

      สวัสดิการสงเคราะห์ผู้ประสบภัยพิบัติต่าง ๆ 
           - ยื่นรายงานผ่านผู้บังคับบัญชาถึงระดับ ผบ.พัน.ฯ ภายใน 120 วัน นับจากวันที่ประสบภัยพิบัติ มูลค่าความเสียหายตั้งแต่ 30,000.00 บาท 
             ขึ้นไป สงเคราะห์รายละ 4,000.00 บาท 

      สวัสดิการเพื่อบำเหน็จสมาชิก จ่ายให้สมาชิกที่เกษียณอายุหรือลาออกจากราชการ โดยรับราชการมาไม่น้อยกว่า 25 ปี
          และเป็นสมาชิกติดต่อกันไม่น้อยกว่า 10 ปี

           - ได้รับเงินตามจำนวนปีที่เป็นสมาชิกคูณ 100 ได้รับขั้นต่ำ 1,000.00 บาท สูงสุดไม่เกิน 3,000.00 บาท
           - ยื่นรายงานขอรับเงินสวัสดิการได้ภายใน 1 ปี นับตั้งแต่วันที่เกษียณหรือลาออก

 

  เป็นสมาชิกไม่ถึง 3 ปี เป็นสมาชิก 3 ปีไม่ถึง 7 ปี เป็นสมาชิก7 ปี ขึ้นไป
1. ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง 10,000.00 20,000.00 30,000.00
2. บาดเจ็บ,เจ็บป่วยจนสูญเสียอวัยวะ
- แขนขาดข้างหนึ่ง (เหนือข้อมือขึ้นมา)
6,000.00 12,000.00 18,000.00
- ขาขาดข้างหนึ่ง (เหนือข้อเท้าขึ้นมา) 5,000.00 10,000.00 15,000.00
- ตาบอดข้างหนึ่ง 5,000.00 10,000.00 15,000.00
- สูญเสียอวัยวะสืบพันธุ์ 8,000.00 16,000.00 24,000.00
- หูหนวกข้างหนึ่ง 5,000.00 10,000.00 15,000.00
* สูญเสียอวัยวะหลายส่วน เมื่อรวมกัน รับสูงสุด 10,000.00 รับสูงสุด 20,000.00 รับสูงสุด 30,000.00
* สมาชิกรับเงินสงเคราะห์ในข้อ 1. แล้ว หมดสิทธิ์รับเงินสงเคราะห์ในข้อ 2.-
สมาชิกรับเงินสงเคราะห์ในข้อ 2 แล้ว หากต่อมาเป็นผู้ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง ยังมีสิทธิ์รับเงินสงเคราะห์เพิ่มในข้อ 1. 10,000.00 20,000.00 30,000.00
3. ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง,สูญเสียอวัยวะ จากการปฏิบัติหน้าที่ รับเงินสงเคราะห์เพิ่ม 20,000.00 บาท
4. ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง,สูญเสียอวัยวะ สืบเนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่ รับเงินสงเคราะห์เพิ่ม 10,000.00 บาท

 

  อ่านต่อหน้า  | 1 | 2 |   
   
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ