สิ่งที่สมาชิกควรทราบ
Posted: สอ.นาวิกโยธิน จำกัด Date: 2012-07-10 10:47:49
IP: 180.183.90.153
 

การถือหุ้น สมาชิกทุกคนจะต้องส่งเงินค่าหุ้นรายเดือนตั้งแต่เดือนแรกที่สมัครเข้าเป็นสมาชิก  ตามเกณฑ์เงินรายได้รายเดือนของสมาชิกดังนี้ 
       

ไม่เกิน
5,000.00 บาท
ถือหุ้นไม่ต่ำกว่า 15 หุ้น เป็นเงิน
150.00 บาท
เกินกว่า
5,000.00 – 7,000.00 บาท
ถือหุ้นไม่ต่ำกว่า 20 หุ้น เป็นเงิน
200.00 บาท
เกินกว่า
7,000.00 – 9,000.00 บาท
ถือหุ้นไม่ต่ำกว่า 25 หุ้น เป็นเงิน
250.00 บาท
เกินกว่า
9,000.00 – 12,000.00 บาท
ถือหุ้นไม่ต่ำกว่า 30 หุ้น เป็นเงิน
300.00 บาท
เกินกว่า
12,000.00 – 15,000.00 บาท
ถือหุ้นไม่ต่ำกว่า 40 หุ้น เป็นเงิน
400.00 บาท
เกินกว่า
15,000.00 – 18,000.00 บาท
ถือหุ้นไม่ต่ำกว่า 50 หุ้น เป็นเงิน
500.00 บาท
เกินกว่า
18,000.00 – 20,000.00 บาท
ถือหุ้นไม่ต่ำกว่า 70 หุ้น เป็นเงิน
700.00 บาท
เกินกว่า
20,000.00 บาท
ถือหุ้นไม่ต่ำกว่า100 หุ้น เป็นเงิน
1,000.00 บาท

 

      ส่งค่าหุ้นเป็นรายเดือนได้สูงสุดไม่เกิน 1 ใน 4 ของเงินได้รายเดือน
      ยื่นเรื่องพร้อมสำเนาใบจ่ายเงินเดือน ขอเพิ่ม - ลดหุ้นได้ทุกเดือนแต่ต้องไม่ สูง - ต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนด 
      งดส่งเงินค่าหุ้นรายเดือนได้ เมื่อส่งมาแล้วไม่น้อยกว่า 120 งวด หรือเป็นเงินไม่น้อยกว่า 200,000.00 บาท หรือโอน, ย้าย, ออกจากราชการ 
          หรืองานประจำโดยไม่มีความผิด และไม่มีหนี้สินกับ สอ.นย.
      กรณีสมาชิกงดส่งค่าหุ้นรายเดือน ประสงค์จะกู้เงินจาก สอ.นย. จะต้องเสนอขอส่งค่าหุ้นใหม่ และชำระแล้ว 1 งวด จึงจะขอกู้ได้

      

     เงินกู้ มี 2 ประเภท (ยื่นกู้ได้ทุกวันทำการ) กู้สามัญลงคิวที่ฝ่ายธุรการ 
     เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน สมาชิกสามัญ 
            เป็นสมาชิก 6 เดือน – 2 ปี กู้ได้ไม่เกิน 1 เท่าของเงินได้รายเดือน (เงินเดือน + พ.ส.ร.+ ค่าครองชีพ) รวมเงินเพิ่มพิเศษรายเดือนตาม
            ประกาศ สอ.นย. วงเงินไม่เกิน 50,000.00 บาท  
            เป็นสมาชิก 2 ปีขึ้นไป กู้ได้ไม่เกิน 2 เท่าของเงินได้รายเดือน (เงินเดือน + พ.ส.ร.+ ค่าครองชีพ) รวมเงินเพิ่มพิเศษรายเดือนตามประกาศ 
            สอ.นย. วงเงินไม่เกิน 100,000.00 บาท  
            ผ่อนชำระสูงสุดไม่เกิน 12 งวด ผ่อนชำระ 4 งวด ยื่นกู้ใหม่ได้
     สมาชิกสมทบ กู้ได้ไม่เกินร้อยละ 90 ของเงินค่าหุ้นและหรือเงินฝากที่มีอยู่ แต่ไม่เกิน 100,000.00 บาท ผ่อนชำระสูงสุดไม่เกิน 12 งวด 

 

1. กู้สามัญ
(ปกติ - พิเศษ)
6 เดือน- 2 ปี
2 ปีขึ้นไป
55 เท่า+หุ้น
65 เท่า+หุ้น
รวมเงินเพิ่มพิเศษรายเดือน
ตามประกาศ สอ.นย.
1,500,000.00
2,500,000.00
150 งวด
180 งวด
ไม่เกินอายุ 65 ปี
ตามประกาศ
2. ซื้ออาวุธประจำกาย(ปืนพก) ไม่น้อยกว่า
6 เดือน
เท่าราคาอาวุธ 70,000.00 60 งวด สามัญ
3.ส่งเสริมการประหยัดพลังงาน
(ติดตั้ง NGV หรือ LPG)
ไม่น้อยกว่า
6 เดือน
เท่าราคาจริง 100,000.00 60 งวด สามัญ -1%
4. ซื้อคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ ไม่น้อยกว่า
6 เดือน
เท่าราคาจริง 80,000.00 60 งวด สามัญ -1%
5. ซื้อจักรยาน ไม่น้อยกว่า
6 เดือน
เท่าราคาจริง 60,000.00 60 งวด สามัญ -1%
6. ส่งเสริมคุณภาพชีวิต ไม่น้อยกว่า
6 เดือน
- 200,000.00 150 งวด
ผ่อนเท่ากันทุกงวด
สามัญ - 0.5%
7. ช่วยเหลือผู้ค้ำประกันเงินกู้ เฉพาะผู้ชำระหนี้
แทนผู้กู้
เท่าจำนวนที่ชำระ
แทนผู้กู้
หนี้ค้ำประกัน 180 งวด
ผ่อนเท่ากันทุกงวด
สามัญ– 2%
หนี้สินเดิม +
หนี้ค้ำประกัน
180 งวด
ผ่อนเท่ากันทุกงวด
สามัญ– 1 %
8.ส่งเสริมการศึกษา ไม่น้อยกว่า
6 เดือน
ใช้จ่ายจริง สูงสุด100,000.00 120 งวด สามัญ–1%
9.การเคหะสงเคราะห์ ไม่น้อยกว่า
1 ปี
  สูงสุดไม่เกิน
3 ล้านบาท
360 งวด
ผ่อนชำระ
ไม่เกินอายุ
70 ปีบริบูรณ
6.10%
10.เพื่อการแปลงหนี้ใหม่ เฉพาะสมาชิก
ที่ประสงค์จะกู้เงิน
เคหะสงเคราะห์
แต่เงินคงเหลือ
ไม่ถึง 30%
เท่าจำนวนเงินกู้ หนี้สินเดิม 360 งวด
ผ่อนชำระ
ไม่เกินอายุ 65
ปีบริบูรณ์
สามัญ– 0.5

      

 

กู้สามัญกรณีพิเศษ การกู้ก่อนกำหนด, การกู้เกินสิทธิ, หรือการขอรับเงินกู้ก่อนกำหนด ต้องมีเหตุประสบวาตภัย อุทกภัย วินาศภัย อุบัติภัย หรือผู้กู้และครอบครัว (บิดา – มารดา, คู่สมรส และบุตร) เสียชีวิต หรือป่วยหนักจนต้องเข้ารับการรักษาตัวในสถานพยาบาลเป็นเวลานาน และ/หรือต้องใช้จ่ายเป็นจำนวนมากหรือกรณีอื่นๆที่คณะกรรมการเงินกู้พิจารณาแล้วเห็นว่าถ้าไม่ให้กู้แล้ว จะก่อให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ หรือผู้กู้ หรือ สอ.นย.
กู้เงินสามัญทุกชนิด ผู้บังคับบัญชาของสมาชิกไม่ต่ำกว่า ผบ.พัน.ฯหรือเทียบเท่า (ชั้นยศ น.ท.ขึ้นไป) รับรองแต่ผู้กู้ระดับ ผบ.พัน.ฯ หรือเทียบเท่าขึ้นไปไม่ต้องมีผู้รับรอง
การรับเงินกู้สามัญ รับเป็นเช็คธนาคารทหารไทย จำกัด ติดต่อขอรับด้วยตนเองที่ สนง.สอ.นย. หรือโอนเข้าบัญชีของสมาชิกที่มีบัญชีเงินฝากของ ธนาคารทหารไทย จำกัด หรือ ธนาคารกรุงไทย จำกัดทุกสาขา
การชำระเงินกู้ทุกประเภท ให้ถือว่างวดชำระหนี้แต่ละงวดถึงกำหนดส่งภายในวันสิ้นเดือนนั้น ๆ
สมาชิกนอกพื้นที่สัตหีบ 6 พื้นที่ (พื้นที่จังหวัดนราธิวาส, สงขลา, พังงา, จันทบุรี, ระยอง และ กรุงเทพมหานคร)
ไม่ต้องมาเซ็นชื่อต่อหน้าเจ้าหน้าที่ ให้ ผบ.หน่วยที่ดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่า ผบ.พัน. หรือเทียบเท่า ลงนามร่วมกับผู้ปฏิบัติงานประจำพื้นที่นอกพื้นที่สัตหีบ หรือ จนท.ประจำสาขาย่อย (สงขลา) ในฐานะพยานของผู้กู้และผู้ค้ำประกัน

      การค้ำประกัน
           - เช่นเดียวกับวงเงินกู้ 
           - ต้องเป็นข้าราชการ, ลูกจ้างประจำสังกัด ทร. , ข้าราชการนอกประจำการผู้รับ เบี้ยหวัดบำนาญ สังกัด ทร., เจ้าหน้าที่ สอ.นย. หรือตามที่
              คณะกรรมการเงินกู้ฯ เห็นสมควร
           - วงเงินกู้ตั้งแต่ 800,000.00 บาทขึ้นไป ต้องมีผู้ค้ำประกันอย่างน้อย 2 คน 
           - วงเงินกู้ตั้งแต่ 1,500,000.00 บาทขึ้นไป ต้องมีผู้ค้ำประกันอย่างน้อย 3 คน 
           - ค้ำประกันเงินกู้ได้ไม่เกินอายุ 65 ปีบริบูรณ์ 
           - ทุนเรือนหุ้นและเงินฝากของสมาชิก สามารถนำเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันการกู้ได้แต่ไม่สามารถนำมาค้ำรวมกับการใช้บุคคลค้ำประกันได้

      การฝากเงิน
           - สหกรณ์ให้บริการเงินฝาก 2 ประเภท คือ เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ และเงินฝากออมทรัพย์ ปัจจุบันเปิดบริการเฉพาะประเภทเงินฝากออมทรัพย์
             ยกเว้นผู้ที่มีบัญชีเงินฝากประเภทอื่น อยู่ก่อนแล้ว ยังคงใช้บริการได้ต่อไป 
           - เปิดบัญชีครั้งแรกไม่น้อยกว่า 100.00 บาท ฝากต่อเดือนไม่จำกัดวงเงินรับฝาก สูงสุดไม่เกิน 4,000,000.00 บาทต่อบัญชี 
           - การถอนเงินฝากถอนได้ไม่จำกัด แต่ต้องมีเงินเหลือในบัญชีไม่น้อยกว่า 100.00 บาท
           - อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก เป็นไปตามประกาศ สอ.นย. คำนวณดอกเบี้ยให้เป็นรายวัน ดอกเบี้ยทบเป็นเงินต้นให้ทุกวันสิ้นเดือนมีนาคม และ
             กันยายนของทุกปี (ออมทรัพย์) 

      การให้ออกจากสหกรณ์  ต้องมีเหตุอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
           - ขาดส่งค่าหุ้นรายเดือน 3 งวดติดต่อกัน หรือ 6 งวดไม่ติดต่อกัน
           - นำเงินกู้ไปใช้ผิดความมุ่งหมายที่ให้เงินกู้นั้น
           - ไม่จัดการแก้ไขหลักประกัน ที่เกิดบกพร่องให้คืนดีภายในระยะเวลาที่กำหนด
           - ค้างส่งเงินเงินต้นหรือดอกเบี้ยติดต่อกันเป็นเวลาถึง 2 งวด หรือ3 งวดไม่ติดต่อกันสำหรับเงินกู้รายหนึ่ง ๆ 

      ต้องการสมัครกลับเข้าเป็นสมาชิกใหม่  ต้องรอ 1 ปี นับจากวันลาออกหรือให้ออกจากสหกรณ์ และต้องสมาชิกไม่น้อยกว่า 1 ปี 
                                                 จึงจะมีสิทธิขอกู้เงินได้ 

      เงินปันผล   
           - จ่ายไม่เกินร้อยละ 10 ต่อปี (ตามที่กฎหมายกำหนด)ของค่าหุ้นที่ชำระแล้วของสมาชิกแต่ละคน
           - คิดให้ตามส่วนของระยะเวลาในการคำนวณเงินปันผล ถ้าชำระค่าหุ้นหลังวันที่ 7 ของเดือน จะคิดเงินปันผลให้ในเดือนถัดไป

      เงินเฉลี่ยคืน   
           - คิดจากยอดรวมของดอกเบี้ยเงินกู้ในรอบปี ตามอัตราที่คณะกรรมการฯจะพิจารณาเห็นสมควร ในแต่ละปีบัญชี
           - สมาชิกที่ผิดนัดการชำระหนี้ไม่ว่าต้นเงินหรือดอกเบี้ยในปีใดจะไม่ได้รับเงินเฉลี่ยคืนสำหรับปีนั้น

  อ่านต่อหน้า  | 1 | 2 |   
   
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ