ระเบียบว่าด้วยเรื่องอื่น ๆ
Posted: สอ.นาวิกโยธิน จำกัด Date: 2009-10-22 21:17:04
IP: 61.90.31.151
 

 ว่าด้วยการใช้ทุนสาธารณประโยชน์ พ.ศ.2560


 ว่าด้วยการคัดเลือกสมาชิก กรรมการ และเจ้าหน้าที่ดีเด่น พ.ศ.2558


 ว่าด้วยที่ปรึกษาสหกรณ์ พ.ศ.2550


การใช้ทุนขยายกิจการ พ.ศ.2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม


เบี้ยประชุม พ.ศ.2546


การใช้ทุนเพื่อการศึกษาอบรมทางสหกรณ์ พ.ศ.2550


การเก็บรักษา ยืม และทำลายเอกสารของสหกรณ์ พ.ศ. 2550


 ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2557


 การใช้งานเครือข่ายคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2554

ว่าด้วยการตรวจสอบและแก้ไขปัญหาหรือข้อเรียกร้องสมาชิก พ.ศ.2564   
   
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ