แบบฟอร์ม
Posted: สอ.นาวิกโยธิน จำกัด Date: 2012-07-09 15:04:45
IP: 180.183.91.105
 
  1. ใบสมัครสมาชิก

      เอกสารประกอบการสมัคร
         1.สลิปเงินเดือนตัวจริง(เดือนล่าสุด)
         2.สำเนาทะเบียนบ้าน 2 ฉบับ
         3.สำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ 2 ฉบับ
         4.สำนาสมดบัญชีธนาคาร(รับเงินเดือน) 2 ฉบับ
         5.ค่าหุ้น (หุ้นละ 10 บาท) + ค่าสมัคร 50 บาท
         6.เปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ สอ.นย. ขั้นต่ำ 100 บาท

   2. ใบสมัครสมาชิกสมทบ
       เอกสารประกอบการสมัคร
         1.สำเนาทะเบียนบ้าน 2 ฉบับ
         2.สำเนาบัตรประชาชน 2 ชุด
  3. แบบรายงานขอเปลี่ยนแปลงการหักเงินได้รายเดือนเข้าบัญชีเงินฝาก
  4. แบบรายงานขอรับสวัสดิการเพื่อรับขวัญทายาทใหม่ของสมาชิก
  5. แบบรายงานขอรับสวัสดิการเงินช่วยเหลือพยาบาลแก่สมาชิก
  6. แบบรายงานขอรับสวัสดิการกรณีบุคคลในครอบครัวของสมาชิกเสียชีวิต
  7. แบบรายงานขอรับสวัสดิการสมาชิกสมทบเสียชีวิต
  8. แบบรายงานขอรับทุนสวัสดิการเพื่อบำเหน็จสมาชิก
  9. แบบรายงานขอลาออกจากการเป็นสมาชิก สอ.นย.
  10. แบบรายงานขอให้ขอดำเนินการเกี่ยวกับเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืน
  11. แบบรายงานขอมีบัตรใหม่
  12. แบบรายงานขอทำบัตรสมาชิกใหม่เนื่องจากบัตรสูญหาย (ใช้ประกอบขอมีบัตรใหม่)
  13. แบบรายงานขอทำบัตรสมาชิกใหม่เนื่องจากยินยอมให้สแกนลายมือชื่อลงในบัตรสมาชิก (ใช้ประกอบขอมีบัตร)
  14. แบบรายงานขออนุญาตเปลี่ยนแปลงชื่อตัว , ชื่อสกุล (ใช้ประกอบขอมีบัตรใหม่)
  15. หนังสือตั้งผู้รับผลประโยชน์
  16. แบบรายงานเปลี่ยนแปลงค่าหุ้นรายเดือน
  17. แบบฟอร์มคำขอกู้เงินสามัญ
  18. แบบฟอร์มคำขอกู้เงินเพื่อเหตุฉุกเฉิน
  19. แบบรายงานผลการติดตั้งระบบการใช้เชื้อเพลิง NGV หรือ LPG ของสมาชิก
  20. แบบรายงานผลการจัดซื้อคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ของสมาชิก
  21. แบบรายงานขอรับทุนสวัสดิการเพื่อส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก
  22. แบบฟอร์มหนังสือขอรับเงินส่งเกินคืน
  23. แบบฟอร์มขอหนังสือรับรอง
  24. แบบแจ้งสมาชิกสหกรณ์เสียชีวิตและขอรับเงิน
  25. แบบรายงานผลการจัดซื้อรถจักรยานและอุปกรณ์เพื่อการขับขี่ของสมาชิก
  26. แบบหนังสือขอรับสวัสดิการเงินสงเคราะห์ครอบครัวเพื่อการดำรงชีพ
  27. แบบคำขอกู้เงินเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิต
  28. แบบคำขอยอมรับสภาพหนี้เงินกู้สามัญ
  29. แบบขอรับเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนค้างจ่าย
  30. แบบฟอร์มแจ้งหรือเปลี่ยนแปลงที่อยู่
  31. แบบคำขอเวนคืนเมืองไทย
  32. หนังสือของดชำระเงินค่าหุ้นรายเดือน
  33. หนังสือขอผ่อนเวลาชำระหนี้ผู้กู้/บันทึกการตกลงผ่อนเวลาผู้ค้ำประกัน
  34. หนังสือขอผ่อนเวลาชำระหนี้ผู้ค้ำประกัน
  35. แบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการค้ำประกันเงินกู้สามัญ

    
   
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ