แบบฟอร์ม
Posted: สอ.นาวิกโยธิน จำกัด Date: 2012-07-09 15:04:45
IP: 180.183.91.105
 
  1. ใบสมัครสมาชิก

      เอกสารประกอบการสมัคร
         1.สลิปเงินเดือนตัวจริง(เดือนล่าสุด)
         2.สำเนาทะเบียนบ้าน 2 ฉบับ
         3.สำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ 2 ฉบับ
         4.สำนาสมดบัญชีธนาคาร(รับเงินเดือน) 2 ฉบับ
         5.ค่าหุ้น (หุ้นละ 10 บาท) + ค่าสมัคร 50 บาท
         6.เปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ สอ.นย. ขั้นต่ำ 100 บาท

   2. ใบสมัครสมาชิกสมทบ
       เอกสารประกอบการสมัคร
         1.สำเนาทะเบียนบ้าน 2 ฉบับ
         2.สำเนาบัตรประชาชน 2 ชุด
  3. แบบรายงานขอเปลี่ยนแปลงการหักเงินได้รายเดือนเข้าบัญชีเงินฝาก
  4. แบบรายงานขอรับสวัสดิการเพื่อรับขวัญทายาทใหม่ของสมาชิก
  5. แบบรายงานขอรับสวัสดิการเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลแก่สมาชิก
  6. แบบรายงานขอรับสวัสดิการกรณีบุคคลในครอบครัวของสมาชิกเสียชีวิต
  7. แบบรายงานขอรับสวัสดิการสมาชิกสมทบเสียชีวิต
  8. แบบรายงานขอรับทุนสวัสดิการเพื่อบำเหน็จสมาชิก
  9. แบบรายงานขอลาออกจากการเป็นสมาชิก สอ.นย.
  10. หนังสือขอให้ขอดำเนินการเกี่ยวกับเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืน
  11. หนังสือตั้งผู้รับผลประโยชน์
  12. แบบรายงานเปลี่ยนแปลงค่าหุ้นรายเดือน
  13. แบบฟอร์มคำขอกู้เงินสามัญ
  14. แบบฟอร์มคำขอกู้เงินเพื่อเหตุฉุกเฉิน
  15. แบบรายงานผลการติดตั้งระบบการใช้เชื้อเพลิง NGV หรือ LPG ของสมาชิก
  16. แบบรายงานผลการจัดซื้อคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ของสมาชิก
  17. แบบรายงานขอรับทุนสวัสดิการเพื่อส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก
  18. แบบฟอร์มหนังสือขอรับเงินส่งเกินคืน
  19. แบบฟอร์มขอหนังสือรับรอง
  20. แบบแจ้งสมาชิกสหกรณ์เสียชีวิตและขอรับเงิน
  21. แบบรายงานผลการจัดซื้อรถจักรยานและอุปกรณ์เพื่อการขับขี่ของสมาชิก
  22. แบบหนังสือขอรับสวัสดิการเงินสงเคราะห์ครอบครัวเพื่อการดำรงชีพ
  23. แบบคำขอกู้เงินเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิต
  24. แบบคำขอยอมรับสภาพหนี้เงินกู้สามัญ
  25. แบบขอรับเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนค้างจ่าย
  26. แบบฟอร์มแจ้งหรือเปลี่ยนแปลงที่อยู่
  27. แบบคำขอเวนคืนเมืองไทย
  28. หนังสือของดชำระเงินค่าหุ้นรายเดือน
  29. หนังสือขอผ่อนเวลาชำระหนี้ผู้กู้/บันทึกการตกลงผ่อนเวลาผู้ค้ำประกัน
  30. หนังสือขอผ่อนเวลาชำระหนี้ผู้ค้ำประกัน
  31. แบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการค้ำประกันเงินกู้สามัญ
  32. แบบฟอร์มสมุดบัญชีเงินฝากชำรุด/สูญหายและขอให้ออกเล่มใหม่ทดแทน
  33. ใบทะเบียนสหกรณ์   

    
   
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ