แบบฟอร์ม
Posted: สอ.นาวิกโยธิน จำกัด Date: 2012-07-09 15:04:45
IP: 180.183.91.105
 
  1. ใบสมัครสมาชิก

      เอกสารประกอบการสมัคร

         1.สลิปเงินเดือนตัวจริง(เดือนล่าสุด)
         2.สำเนาทะเบียนบ้าน 2 ฉบับ
         3.สำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ 2 ฉบับ
         4.สำนาสมดบัญชีธนาคาร(รับเงินเดือน) 2 ฉบับ
         5.ค่าหุ้น (หุ้นละ 10 บาท) + ค่าสมัคร 50 บาท
         6.เปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ สอ.นย. ขั้นต่ำ 100 บาท

   2. ใบสมัครสมาชิกสมทบ

       เอกสารประกอบการสมัคร

         1.สำเนาทะเบียนบ้าน 2 ฉบับ
         2.สำเนาบัตรประชาชน 2 ชุด

       แบบคำขอกู้

    1. แบบฟอร์มคำขอกู้เงินสามัญ
    2. แบบฟอร์มคำขอกู้เงินเพื่อเหตุฉุกเฉิน 
    3. คำขอกู้เงินสามัญเพื่อการดำรงชีพ

      ใบรายงานผล

    1. แบบรายงานผลการติดตั้งระบบการใช้เชื้อเพลิง NGV หรือ LPG ของสมาชิก
    2. แบบรายงานผลการจัดซื้อคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ของสมาชิก

      แบบฟอร์มขอรับสวัสดิการ

    1. แบบรายงานขอรับสวัสดิการเพื่อรับขวัญทายาทใหม่ของสมาชิก
    2. แบบรายงานขอรับสวัสดิการเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลแก่สมาชิก
    3. แบบรายงานขอรับสวัสดิการกรณีบุคคลในครอบครัวของสมาชิกเสียชีวิต
    4. แบบรายงานขอรับสวัสดิการสมาชิกสมทบเสียชีวิต
    5. แบบขอรับเงินสวัสดิการเพื่อบำเหน็จสมาชิก
    6. แบบหนังสือขอรับสวัสดิการเงินสงเคราะห์ครอบครัวเพื่อการดำรงชีพ
    7. แบบรายงานขอรับทุนสวัสดิการเพื่อส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก
    8. แบบแจ้งสมาชิกสหกรณ์เสียชีวิตและขอรับเงิน

      หนังสือต่าง ๆ 

     1. แบบรายงานขอเปลี่ยนแปลงการหักเงินได้รายเดือนเข้าบัญชีเงินฝาก
     2. แบบรายงานเปลี่ยนแปลงค่าหุ้นรายเดือน
     3. หนังสือขอให้ดำเนินการเกี่ยวกับเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืน 
     4. หนังสือตั้งผู้รับผลประโยชน์ 
     5. แบบฟอร์มหนังสือขอรับเงินส่งเกินคืน
     6. แบบฟอร์มขอหนังสือรับรอง 
     7. แบบคำขอยอมรับสภาพหนี้เงินกู้สามัญ
     8. แบบขอรับเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนค้างจ่าย
     9. แบบฟอร์มแจ้งหรือเปลี่ยนแปลงที่อยู่
     10. แบบคำขอเวนคืนเมืองไทย
     11. หนังสือของดชำระเงินค่าหุ้นรายเดือน
     12. หนังสือขอผ่อนเวลาชำระหนี้ผู้ค้ำประกัน
     13. แบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการค้ำประกันเงินกู้สามัญ
     14. แบบฟอร์มสมุดบัญชีเงินฝากชำรุด/สูญหายและขอให้ออกเล่มใหม่ทดแทน
     15. ใบถอนเงิน
     16. หนังสือขอผ่อนเวลาชำระหนี้ (ผลกระทบจากไวรัสโคโรนา 2019)
     17. ใบเปลี่ยนแปลง /แก้ไขข้อมูล
     18. หนังสือยืนยอมให้หักเงินจากบัญชีเงินฝากเพื่อชำระเงินคงสภาพ
     19. หนังสือขอลาออกจากสมาชิกภาพ สอ.นย. 

     20. ขอคัดถ่ายเอกสารเกี่ยวกับเงินกู้

 

 

 

    
   
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ