แบบฟอร์ม
Posted: สหกรณ์ออมทรัพย์นาวิกโยธิน จำกัด Date: 2021-04-23 10:32:28
IP: 119.42.123.249
 

 

     แบบฟอร์มเกี่ยวสมาชิก    

 ใบสมัครเข้าเป็นสมาชิก                       เอกสารประกอบการสมัคร                                                              

                                                   1. สลิปเงินเดือนฉบับจริง(เดือนล่าสุด)                                    
                                                   2. สำเนาทะเบียนบ้าน 2 ฉบับ                                               
                                                   3. สำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ 2 ฉบับ                                 
                                                   4. สำเนาสมุดบัญชีธนาคาร(รับเงินเดือน) 2 ฉบับ
                                                   5. ค่าหุ้น (หุ้นละ 10 บาท) + ค่าสมัคร 50 บาท
                                                   6. เปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ สอ.นย. ขั้นต่ำ 100 บาท

 

ขอลาออกจากการเป็นสมาชิกภาพ สอ.นย.

 

     แบบฟอร์มเกี่ยวกับเงินกู้     

คำขอกู้เงินสามัญ

คำขอกู้เงินสามัญเพื่อการดำรงชีพ

คำขอกู้เงินเพื่อเหตุฉุกเฉิน 

คำขอกู้เงินสามัญเพื่อซื้อจักรยานและอุปกรณ์เพื่อการขับขี่

        

     แบบฟอร์มขอเปลี่ยนแปลงข้อมูล     

ขอเปลี่ยนแปลง/แก้ไขข้อมูลส่วนบุคคล

ขอเปลี่ยนแปลงที่อยู่สำหรับจัดส่งเอกสาร (เฉพาะผู้กู้พิเศษเพื่อการเคหะสงเคราะห์)

เปลี่ยนแปลงการหักเงินได้รายเดือนเข้าบัญชีเงินฝาก

ขอเปลี่ยนแปลงค่าหุ้นรายเดือน

รายงานการเปลี่ยนแปลงการค้ำประกัน

      

     แบบฟอร์มเกี่ยวกับเงินฝาก    

แบบฟอร์มเปิดบัญชีและเข้าร่วมโครงการแผนการออมเพื่ออนาคต

ใบถอนเงิน   

สมุดบัญชีเงินฝากชำรุด/สูญหายและขอให้ออกเล่มใหม่ทดแทน   

หนังสือยินยอมให้หักเงินจากบัญชีเงินฝากเพื่อชำระเงินคงสมาชิกสภาพ

 

     แบบฟอร์มต่างๆ     

ขอหนังสือรับรอง

ขอรับเงินส่งเกินคืน

ขอให้ดำเนินการเกี่ยวกับเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืน

ขอรับเงินปันผล/เงินเฉลี่ยคืนค้างจ่าย

ตั้งผู้รับผลประโยชน์   

ขอคัดถ่ายเอกสารเกี่ยวกับเงินกู้  

ขอผ่อนเวลาชำระหนี้ (จากผลกระทบไวรัสโคโรนา 2019)

หนังสือขอผ่อนเวลาชำระหนี้ผู้ค้ำประกัน

หนังสือยอมรับสภาพหนี้เงินกู้สามัญ

 

    แบบฟอร์มเกี่ยวกับประกัน    

เวรคืนกรมธรรม์ (เมืองไทย)

 

      แบบฟอร์มรายงานผล    

รายงานผลการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ของสมาชิก

 

      แบบฟอร์มขอรับสวัสดิการ         

สมาชิกสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มขอรับสวัสดิการต่างๆ                                  
โดยสมาชิกคลิกที่ไอคอนสวัสดิการสมาชิก

 



   
   
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ