ยังไม่ได้ปรับแก้สถานะเงินกู้ฉุกเฉิน และผู้รับผลประโยชน์ให้เลยครับ
Posted: เกษม  รอดจีน Date: 2020-06-15 12:24:37
   
  ๑.ผมไปยื่นเรื่องชำระเงินกู้ฉุกเฉินที่เหลือทั้งหมดแล้วเมื่อ ๑๐ มิ.ย.๖๓ ๒.ผมทำเรื่องขอเปลี่ยนแปลงเพิ่มชื่อผู้รับผลประโยชน์ เมื่อ ๑๐ มิ.ย.๖๓ ๓.ตาม ข้อ ๑ และ ๒ ทางสหกรณ์ยังไม่ดำเนินการ ปรับแก้ของผมให้เป็นปัจจุบัน ตามที่ร้องขอครับ ๔.อยากทราบว่าจะดำเนินการเมื่อใดครับ 
 

   
 
 
ความคิดเห็นที่ 1  
โดย :ประสิทธิ์ชัย  แก้วมณี  2020-06-16 09:17:20
 
 
  1.เงินกู้ ฉงสมาชิกชำระเมื่อวันที่ 10 หนี้สินสมาชิกหมดตั้งแต่วันที่สหกรณ์ได้รับชำระ 2.หนังสือตั้งผู้รับโอนประโยชน์ที่สมาชิกยื่นต่อสหกรณ์มีผลทันทีเมื่อสหกรณ์ได้ประทับตรารับเรื่องไว้และใช้แทนหนังสือฉบับเดิมที่ถือเป็นอันยกเลิก ส่วนการบันทึกข้อมูลในระบบนั้นเจ้าหน้าที่กำลังเร่งดำเนินการ กรณีสมาชิกเสียชีวิต สหกรณ์จะใช้เอกสารที่สมาชิกยื่นเป็นเป็นหลักฐานในการดำเนินการให้เป็นไปตามเจตนาของสมาชิกครับ


 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 2  
โดย :ประสิทธิ์ชัย  แก้วมณี  2020-06-16 09:17:23
 
 
  1.เงินกู้ ฉงสมาชิกชำระเมื่อวันที่ 10 หนี้สินสมาชิกหมดตั้งแต่วันที่สหกรณ์ได้รับชำระ 2.หนังสือตั้งผู้รับโอนประโยชน์ที่สมาชิกยื่นต่อสหกรณ์มีผลทันทีเมื่อสหกรณ์ได้ประทับตรารับเรื่องไว้และใช้แทนหนังสือฉบับเดิมที่ถือเป็นอันยกเลิก ส่วนการบันทึกข้อมูลในระบบนั้นเจ้าหน้าที่กำลังเร่งดำเนินการ กรณีสมาชิกเสียชีวิต สหกรณ์จะใช้เอกสารที่สมาชิกยื่นเป็นเป็นหลักฐานในการดำเนินการให้เป็นไปตามเจตนาของสมาชิกครับ


 
 
   
 
    ร่วมแสดงความคิดเห็น
 
ทะเบียน:
รหัสผ่าน:
 
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ