ขอทราบดอกเบี้ยสะสม
Posted: ปรีชา มากมี Date: 2020-02-21 14:35:12
   
  ดอกเบี้ยสะสม สมาชิกจะได้รับเมื่อไร 
 

   
 
 
ความคิดเห็นที่ 1  
โดย :ประสิทธิ์ชัย  แก้วมณี  2020-02-24 08:05:38
 
 
  แล้วประเภทเงินฝากครับ เช่น เงินฝากออมทรัพย์ สอ.นย.จะทบเป็นต้นให้ทุก 6 เดือน ส่วนเงินฝากออมทรัพย์พิเศษจะทบเป็นเงินต้นให้ทุกเดือน ส่วนดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์พิเศษตามโครงการต่างๆ สอ.นย.จะจ่ายดอกเบี้ยให้ตามเงื่อนไขของโครงการโดยไม่ได้สมทบเป็นเงินต้น ส่วนดอกเบี้ยสะสมที่ปรากฎอยู่ในรายก่ารข้อมูลสมาชิกที่กู้เงินนั้น เป็นการแสดงยอดรวมของดอกเบี้ยเงินกู้ที่สมาชิกเสียให้แก่สหกรณ์ซึ่งจะเพิ่มขึ้นทุกเดือนและจะนำไปคำนวณเงินเฉลี่ยคืนให้แก่สมาชิกตอนสิ้นปีครับ


 
 
   
 
    ร่วมแสดงความคิดเห็น
 
ทะเบียน:
รหัสผ่าน:
 
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ