การลาออกจากราชการ
Posted: สงกรานต์ อุทุมเพ็ญ Date: 2014-01-08 01:13:22
   
  ในกรณีที่ยังชำระเงินกู้ของสหกรณ์ยังไม่หมด แต่ต้องการลาออกจากราชการแต่ไม่ลาออกจากสมาชิกสหกรณ์ได้หรือไม่ครับ และให้หักเงินเพือชำระเงินกู้ผ่านธนาคารได้หรือไม่ครับ ขอบคุณครับ 
 

   
 
 
ความคิดเห็นที่ 1  
โดย :ประสิทธิ์ชัย  แก้วมณี  2014-01-08 08:15:15
 
 
  กรณีต้องการลาออกจากราชการ แต่ไม่ต้องการลาออกจากสมาชิกสามารถทำได้ครับ โดยมีวิธีการดังนี้ 1.กรณีที่ท่านมีหนี้สินอยู่กับสหกรณ์ท่านสามารถนำเงินมาชำระทั้งหมดหรือหากไม่สามารถนำเงินมาชำระทั้งหมดได้ ท่านก็สามารถเลือกวิธีการผ่อนชำระเงินกู้รายเดือนต่อไปได้ตามปกติ เพียงแต่ในขั้นตอนการขอลาออกจากราชการนั้นท่านต้องให้ผู้ค้ำมาทำหนังสือยินยอมรับสภาพหนี้ไว้กับ สอ.นย. เพื่อ จนท.จะได้ถ่ายสำเนาให้ท่านนำไปประกอบกับเรื่องการขอลาออกเพื่อยื่นต่อทางราชการ 2.ในระหว่างที่ท่านลาออกและยังอยู่ในขั้นตอนการรอรับเงินเบี้ยหวัดหรือบำนาญ ท่านจะต้องนำเงินมาชำระหนี้เองที่สำนักงาน สอ.นย. เพื่อจะได้ไม่เป็นผู้ผิดนัด นอกจากนั้นท่านยังสามารถขอผ่อนผันเงินงวดชำระหนี้ได้สูงสุด 6 เดือน โดยยื่นคำร้องต่อ สอ.นย.เพื่อให้คณะกรรมการพิจารณา เมื่อได้รับอนุมัติท่านก็นำส่งเพียงดอกเบี้ย ส่วนเงินต้นจะได้รับการผ่อนผันครับ 3.การหักเงินให้แก่ สอ.นย.ทั้งเงินค่าหุ้น เงินฝาก และเงินงวดชำระหนี้สำหรับข้าราชการนอกประจำการ สอ.นย.จะส่งหักผ่านระบบเบี้ยหวัดบำนาญปกติของ กง.ทร.ครับ 4.กรณีผู้ที่ลาออกแล้วเลือกรับบำเหน็จนั้น สอ.นย.จะไม่สามารถหักเงินเพื่อชำระหนี้เป็นรายเดือนได้ครับ ดังนั้นจึงเป็นหน้าที่ของท่านสมาชิกที่จะต้องนำเงินกู้มาชำระเอง หากท่านผิดนัด ภาระหนี้ทั้งหมดก็จะถูกโอนไปยังผู้ค้ำประกันครับ


 
 
   
 
    ร่วมแสดงความคิดเห็น
 
ทะเบียน:
รหัสผ่าน:
 
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ