การคัดเลือกสมาชิกดีเด่น
Posted: วัชรชัย  ทรงธิบาย Date: 2013-12-02 14:38:53
   
  การคัดเลือกสมาชิกดีเด่นใช้หลักเกณฑ์อะไรในการพิจารณาคับ 
 

   
 
 
ความคิดเห็นที่ 1  
โดย :ประสิทธิ์ชัย  แก้วมณี  2013-12-02 16:30:28
 
 
  รายละเอียดค่อนข้างเยอะครับ ๑.คุณสมบัติสมาชิกผู้ประสงค์รับการคัดเลือก ๑.๑ คุณสมบัติโดยทั่วไป ๑.๑.๑ เป็นสมาชิกสหกรณ์มาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ปี นับถึงวันประกาศ ๑.๑.๒ ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติ และประกาศของสหกรณ์ โดยเคร่งครัด และไม่เคยมีประวัติผิดนัดชำระหนี้ ๑.๑.๓ มีแนวทางการทำงาน ความประพฤติ หรือวิถีชีวิตที่สามารถนำมาเป็นแบบอย่างได้ (การครองตน ครองคน ครองงาน) ๑.๒ คุณสมบัติประกอบการคัดเลือกตามประเภท ๑.๒.๑ การสนับสนุนช่วยเหลือการดำเนินงานของสหกรณ์ ๑.๒.๒ การสนับสนุนช่วยเหลือ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจการของสหกรณ์ ๑.๒.๓ การสนับสนุนช่วยเหลือกิจกรรมทางสังคม และสาธารณประโยชน์ ๑.๓ ผลงานดีเด่น ๑.๓.๑ ประโยชน์ต่อสมาชิก และสหกรณ์ ๑.๓.๒ ผลงานจากความริเริ่มสร้างสรรค์ ๒. วิธีการคัดเลือก ๒.๑ ผู้ประสงค์รับการคัดเลือก กรอกประวัติและผลงานตามแบบที่กำหนดไว้ เสนอผู้บังคับบัญชาชั้นต้นระดับ ผบ.พัน หรือเทียบเท่าขึ้นไป เพื่อให้การรับรอง และเสนอถึง สอ.นย. ภายในเวลาที่กำหนด ๒.๒ กรรมการคัดเลือก ดำเนินการประเมิน โดยให้ค่าคะแนนตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด ๒.๓ ผู้ที่จะได้รับการคัดเลือกให้ได้รับรางวัลดีเด่น จะต้องมีผลการประเมิน ๘๐ คะแนนขึ้นไป โดยผู้ที่ได้รับคะแนนสูงสุดให้ได้รับรางวัลดีเด่น ผู้ที่ได้รับคะแนนรองลงมาให้ได้รับรางวัลชมเชย ๒.๔ จำนวนรางวัล ๒.๔.๑ รางวัลดีเด่น จำนวน ๑ รางวัล ๒.๔.๒ รางวัลชมเชย จำนวน ๒ รางวัล


 
 
   
 
    ร่วมแสดงความคิดเห็น
 
ทะเบียน:
รหัสผ่าน:
 
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ