ขออนุญาตเรียนถาม
Posted: สุริชัย รูปสวย Date: 2018-09-25 16:01:28
   
  ๑.กระผมได้ยื่นกู้สามัญโดยใช้เงินหุ้นสะสมเป็นหลักค้ำประกันและได้รับเงินกู้แล้ว โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่วงเงินกู้จะต้องไม่เกินร้อยละ ๙๐ ของเงินหุ้นสะสม เงินกู้สามัญจะตัดงวดแรกในสิ้นเดือน ก.ย.๖๑ นี้ แต่ความจำเป็นที่จะต้องใช้เงินยังไม่บรรเทา กระผมจึงได้ขอยื่นกู้ฉุกเฉิน (ยื่นกู้ล่วงหน้าขอรับเงินกู้ต้นเดือนถัดไปโดยนำเข้าบัญชีเงินฝาก) โดยใช้สลิปเงินเดือน ก.ย.๖๑ จนท.สินเชื่อ สอ.นย.ที่รับเรื่องแจ้งว่า กระผมจะขอกู้เงินฉุกเฉินได้แค่ร้อยละ ๑๐ ของหุ้นสะสมที่เหลืออยู่เท่านั้น เนื่องจากไม่มีหลักประกันอื่น ๒.กระผมขอเรียนถามดังนี้ ๒.๑ หลักเกณฑ์การให้กู้เงินเพื่อเหตุฉุกเฉิน(สมาชิกสามัญ)เป็นสมาชิกสองปีขึ้นไปกู้ได้ไม่เกิน ๒ เท่าของเงินได้รายเดือน(เงินเดือน+พสร.+ค่าครองชีพ)รวมเงินเพิ่มพิเศษตามประกาศ สอ.นย. วงเงินไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท(ผ่อนชำระสูงสุดไม่เกิน ๑๒ งวด ผ่อนชำระ ๔ งวด ยื่นกู้ใหม่ได้) / สมาชิกสมทบ กู้ได้ไม่เกินร้อยละ ๙๐ ของเงินค่าหุ้นหรือเงินฝากที่มีอยู่แต่ไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท กรณ๊นี้กระผมจัดอยู่ในสมาชิกประเภทใด ? ๒.๒ ตามระเบียบ สอ.นย.ว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิกและดอกเบี้ยเงินกู้ พ.ศ.๒๕๕๐ ในหมวด ๒ เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน ข้อ ๑๔ กำหนดไว้ว่า หลักประกันสำหรับเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน นอกจากหนังสือกู้ซึ่งผู้กู้ได้ทำไว้ต่อสหกรณ์แล้วก็ไม่ต้องมีหลักประกันอย่างอื่นอีก กรณนี้จะวินิจฉัยเป็นอย่างใด ? ๓.กระผมไม่เคยทราบมาก่อนว่ามีระเบียบที่ จนท.สินเชื่อแจ้งว่า ถ้าสมาชิกสามัญ กู้สามัญโดยใช้เงินหุ้นสะสมเป็นหลักประกันแล้วจะไม่สามารถใช้เกณฑ์ ของ ๑ เท่า หรือ ๒ เท่า ของเงินได้รายเดือนในการขอกู้ฉุกเฉินเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนได้อีกต่อไป แต่จะกู้ได้แค่ % ของหุ้นสะสมที่เหลืออยู่เท่านั้น ถ้าหากระเบียบนี้มีอยู่กระผมต้องขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วยครับ ขอแสดงความนับถือและขอความอนุเคราะห์ขอความกระจ่างด้วยครับ สมาชิกสามัญ สอ.นย. 
 

   
 
 
ความคิดเห็นที่ 1  
โดย :ประสิทธิ์ชัย  แก้วมณี  2018-09-26 07:23:24
 
 
  ที่เจ้าหน้าที่อธิบายนั้นถูกต้องแล้ว กรณีสมาชิกกู้สามัญโดยใช้หุ้นค้ำประกันไปแล้ว เมื่อจะกู้ ฉ.ก็จะกู้ได่ไม่เกิน 90 % ของหุ้นที่เหลือหลังจากหักในส่วนที่ค้ำประกันสามัญออกแล้ว ซึ่งกรณ๊ของท่านไม่มีหลักประกันอื่นใดนอกจากหุ้น และไม่ต้องทำประกันชีวิตหรือฌาปนกิจ สหกรณ์จึงต้องพิจารณาให้เงินกู้โดยเป็นไปตามหลักการบริหารความเสี่ยง โดยจะต้องนำสิทธิที่ใช้ไปแล้วทั้งหมดมาหักออกก่อน เหลือเท่าไหร่ก็ให้กู้ 90 % ของหุ้นที่เหลือ ทั้งนี้ สอ.นย.ได้ออกประกาศหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการให้กู้ ฉ. เมื่อ 1 ก.ค.60 โดยยกเลิกหลักเกณ์ตามประกาศเดิมซึ่งแยกกันตามประเภทสมาชิกทั้งหมด แล้วช้ประกาศฉบับใหม่แทน รายละเอียดตามรูปภาพประกาศที่แนบ สาเหตุก็เพราะเดิมสหกรณ์ไม่ได้นำ 90 % ของหุ้นมาจับสำหรับสมาชิกทั้งหมดยกเว้นสมทบกับนอกประจำการที่ไม่ได้หนังสือรับรองเงินได้รายเดือนมาแสดง แต่ใช้เพียงเกณฑ์ 2 เท่า ไม่เกิน 1 แสน สมาชิกบางคนมีหุ้นเพียงหลักหมื่นต้นๆ แต่กู้ได้หลายหมื่นพอต่อมาหนีราชการ ผลก็คือสหกรณ์หนี้สูญครับ


ดูไฟล์รูปภาพที่แนบ...

 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 2  
โดย :ประสิทธิ์ชัย  แก้วมณี  2018-09-26 07:24:01
 
 
 


ดูไฟล์รูปภาพที่แนบ...

 
 
   
 
    ร่วมแสดงความคิดเห็น
 
ทะเบียน:
รหัสผ่าน:
 
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ