ขออนุญาตสอบถาม
Posted: ธวัชชัย อ่ำเพียร Date: 2018-09-20 11:52:46
   
  ขอสอบถามว่า ปีนี้กำหนดจ่ายเงินปันผลในอัตราเท่าไรบ้างครับ และกำหนดวันจ่ายวันที่เท่าไรครับ ขอบคุณครับ 
 

   
 
 
ความคิดเห็นที่ 1  
โดย :ประสิทธิ์ชัย  แก้วมณี  2018-09-20 15:22:46
 
 
  อัตราการจ่ายเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืน ที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปีเป็นผู้กำหนดครับ แต่ทั้งนี้คณะกรรมการจะเป็นผู้จัดทำข้อเสนอการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีต่อที่ประชุมใหญ่ หลังจากปิดบัญชีประจำปีคือ หลัง 30 ก.ย.ของทุกปี สหกรณ์ก็จะต้องจัดทำงบการเงินเพื่อเสนอที่ประชุมใหญ่ฯ ปกติ สอ.นย.จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี ปลายเดือน พ.ย.ของทุกปีและเมือที่ประชุมใหญ่อนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิแล้ว สหกรณ์ก็จะจ่ายเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนให้แก่สมาชิกไม่เกินสิ้นเดือน พ.ย.ครับ ยกเว้นมีเหตุขัดข้องที่ทำให้ไม่สามารถจัดประชุมใหญ่ได้ตามกำหนดเวลา ด้วยสาเหตุใดๆ ก็ตาม ก็จะมีผลทำให้การจ่ายเงินอาจต้องล่าช้าออกไป แต่ที่ผ่านมายังไม่เคยเกิดกรณีดังกล่าว ส่วนการจ่ายปันผล เฉลี่ยคืนเมื่อปี 2560 ที่ผ่านคือ ร้อยละ 7.10 และร้อยละ 15 ตามลำดับ


 
 
   
 
    ร่วมแสดงความคิดเห็น
 
ทะเบียน:
รหัสผ่าน:
 
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ