จำเป็นต้องเพิ่มหุ้นด้วยหรือ
Posted: มิตร น้อยนาค Date: 2013-10-10 09:22:08
   
  กระผมได้ยื่นเรื่องขอกู้ฉุกเฉิน แต่ จนท.แจ้งว่า จะต้องเพิ่มหุ้นก่อนถึงจะกู้ได้ อยากทราบว่าจำเป็นด้วยหรือที่ต้องเพิ่มหุ้น ผมเป็นสมาชิกตั้งแต่ปี 2540 
 

   
 
 
ความคิดเห็นที่ 1  
โดย :ประสิทธิ์ชัย  แก้วมณี  2013-10-11 08:38:46
 
 
  จำเป็นครับ การถือหุ้นต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์เงินได้รายเดือนซึ่งกำหนดไว้โดยระเบียบ สอ.นย.ว่าด้วยหุ้น ที่ผ่านมาการดำเนินการเรื่องนี้ยังไม่สามารถดำเนินการได้อย่างเป็นรูปธรรมเพราะ สอ.นย.ไม่สามารถขอรับการสนับสนุนข้อมูลเงินเดือนของสมาชิก จาก กง.ทร.ได้ แต่นื่องจากผู้ตรวจสอบกิจการ ที่ได้รับเลือกตั้งจากที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี และมีหน้าที่ตรวจสอบการดำเนินงานของ สอ.นย.ให้เป็นไปตามกฎหมาย และระเบียบข้อบังคับ ได้แจ้งว่า สอ.นย.จะต้องดำเนินการให้สมาชิกถือหุ้นให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ เพื่อประโยชน์ต่อทั้งสหกรณ์ที่จะมีเงินทุนสำหรับการดำเนินงานเพิ่มขึ้น และเป็นประโยชน์ต่อสมาชิกที่จะได้ออมเงินเพิ่มขึ้น ซึ่งทั้งหมดนี้เป็นไปตามหลักการสหกรณ์ที่มีวัตถุประสงค์ให้สมาชิกมีความกินดี อยู่ดีครับ


 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 2  
โดย :วิโรจน์ สิทธิมิตร  2013-12-07 12:46:20
 
 
  เห็นด้วยคับในการเพิ่มหุ้น ควรให้ทุกคนมีหุ้นอย่างน้อย 1,000 บาทต่อเดือนคับ ผมเองก็อยากเพิ่มหุ้นคับ


 
 
   
 
    ร่วมแสดงความคิดเห็น
 
ทะเบียน:
รหัสผ่าน:
 
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ