สสอท.รับสมัครสมาชิก
Posted: ประสิทธิ์ชัย  แก้วมณี Date: 2013-09-06 15:46:41
   
  สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ทหาร (สสอท.) รับสมัครสมาชิกสามัญรอบที่ 4/2556 และสมาชิกวิสามัญรอบที่ 2/2556 ตั้งแต่ 2 - 30 ก.ย.56 - ผู้สมัครต้องมีอายุไม่เกิน 55 ปี (เกิด พ.ศ.22501 เป็นต้นไป) - ผุ้สมัครจะต้องจ่ายเงินสงเคราะห์ล่วงหน้า,ค่าสมัคร และค่าบำรุงประจำปี 1,000 บาท รับสิทธิ์ในเงินสงเคราะห์ตั้งแต่ 1 พ.ย.56 เวลา 0900 เป็นต้นไป ถึง 31 ธ.ค.56 - เงินสงเคราะห์ล่วงหน้าที่จะเรียกเก็บในปีต่อไปในเดือน ม.ค.56 ประมาณ 4,000 บาท - สมาชิกสามัญสามารถนำสมาชิกภาพการเป็นสมาชิก สสอท.มาเป็นหลักประกันเสริมในการกู้เงินประเภทสามัญแทนการทำประกันชีวิตได้ โดย สอ.นย.คิดยอดเงินให้ปัจจุบันสมาคมละ 600,000 บาท - คุณสมบัติของสมาชิกสามัญ ต้องเป็นสมาชิกสามัญของ สอ.นย. - คุณสมบัติของสมาชิกวิสามัญ เป็นบิดา มารดา หรือคู่สมรสหรือบุตรตามกฎหมายของสมาชิกสามัญที่บรรลุนิติภาวะแล้ว หรือเป็นสมาชิกสมทบของ สอ.นย. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ฝ่ายธุรการ สอ.นย. 038 308309 หรือ 61047-48 ต่อ 21 
 

 
   
 
    ร่วมแสดงความคิดเห็น
 
ทะเบียน:
รหัสผ่าน:
 
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ