การตัดเงินค่าฌาปนกิจสงเคราะห์
Posted: ชาลี มนัสชัย Date: 2016-11-25 04:13:40
   
  อยากทราบเรื่องการตัดเงินค่าฌาปนกิจสงเคราะห์ครับ เพราะตามที่ดูจากปีที่ผ่านมา ยอดเงินเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ครับ ปี56=8200 ปี57=8910 ปี58=8910 ปี59=9320 อยากทราบเพื่อความกระจ่าง ครับ ขอบคุณครับ 
 

   
 
 
ความคิดเห็นที่ 1  
โดย :ประสิทธิ์ชัย  แก้วมณี  2016-11-25 06:22:33
 
 
  สอ.นย. เป็นศูนย์ประสานงานของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ สสอท.และสส.ชสอ. ทำหน้าที่ประสานงานและอำนวยความสะดวกให้แก่สมาชิกและครอบครัวในการสมัครเป็นสมาชิกสมาคม ฯ นอกจากนั้น สอ.นย.ยังได้กำหนดให้สมาชิกที่กู้เงินกับ สอ.นย. สามารถใช้สถานภาพการเป็นสมาชิกสมาคมเป็นหลักประกันเสริมของการกู้เงินได้ การดำเนินงานของทั้งสองสมาคมจะมีแนวคิดว่าเมื่อสมาชิกสมาคมเสียชีวิตจะจ่ายเงินสงเคราะห์รวมแล้วไม่น้อยกว่า 600,000 บาทต่อ 1 สมาคม สำหรับเงินที่เรียกเก็บล่วงหน้ารายปีนั้นมาจากการคาดการณ์จำนวนสมาชิกที่จะเสียชีวิตในแต่ละปีโดยประมาณ แล้วนำมาคำนวณเป็นจำนวนเงินที่จะเรียกเก็บต่อหัว โดยใช้จำนวนสมาชิกทั้งหมดเป็นหลักในการคำนวณ ส่วนสาเหตุที่จำนวนเงินที่เรียกเก็บรายปีเพิ่มขึ้น สอ.นย.ได้สอบถามไปที่สมาคมแล้ว สมาคมแจ้งว่าเนื่องจากสมาชิกเสียชีวิตมากกว่าที่ประมาณการไว้ ส่วนหนึ่งเป็นเพราะในระยะเริ่มแรกที่จัดตั้งการรับสมาชิกไม่ได้จำกัดอายุผู้สมัครไว้ จึงทำให้มีผู้สูงอายุมาสมัครเป็นจำนวนมาก แต่อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันทั้งสองสมาคมได้ปรับลดอายุผู้สมัครลดลงทุกปี โดยในปีปัจจุบันจำกัดไว้ว่าอายุต้องไม่เกิน 58 ปี และจะลดลงจนถึงอายุไม่เกิน 45 ปี วึ่งคงจะทำให้การคาดการจำนวนผู้เสียชีวิตในแต่ละปีใกล้เคียงมากขึ้นครับ


 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 2  
โดย :สมศักดิ์ กรีกำ  2016-12-04 02:26:03
 
 
  ขอทราบรายชื่อผู้เสียชีวิตทุกครั้ง ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปครับ


 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 3  
โดย :ประสิทธิ์ชัย  แก้วมณี  2016-12-04 05:24:11
 
 
  รายชื่อผู้เสียชีวิตของแต่ละสมาคม ทั้ง สสอท.และ สส.ชสอ. สมาคมจะรวบรวมยอดตามที่แต่ศูนย์ประสานงานรายงานทุกเดือน และออกประกาศแจ้งในเว็บไซต์ของสมาคม สมาชิกเข้าไปตรวจสอบได้ครับ http://www.fscct.or.th/2014-12-04-09-03-58 http://www.ca-comil.com/


 
 
   
 
    ร่วมแสดงความคิดเห็น
 
ทะเบียน:
รหัสผ่าน:
 
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ