เรื่องรอคิวนาน
Posted: ครรชิต  สิงหนาท Date: 2013-07-07 10:21:28
   
  กระผมอ่านกระทู้ของสมาชิกเห็นบ่นกันมากเรื่องรอคิวนาน เลยไม่ทราบว่ากรรมการบริหารท่านคิดแก้ไขอย่างไรจึงไม่ลุล่วงเสียที น่าจะยกขึ้นเป็นวาระแห่งชาติได้แล้ว ขออนุญาตกราบเรียนว่าที่เขาเข้ามาเป็นสมาชิกสหกรณ์กันก็เรื่องกู้เงินนี่แหละไม่มีอย่างอื่น ถ้าแก้ปัญหาไม่ได้กระผมเขินนะครับสำหรับรางวัลสหกรณ์ต้นแบบที่ไปรับมา 
 

   
 
 
ความคิดเห็นที่ 1  
โดย :ประสิทธิ์ชัย  แก้วมณี  2013-07-08 08:25:33
 
 
  เรียนท่ายสมาชิก 1.เรื่องสมาชิกรอคิวเงินกู้นานมีสาเหตุมาจากสมาชิกมาขอกู้เงินเป็นจำนวนมาก จนทำให้ทุนดำเนินงานที่มีไม่เพียงพอที่จะจ่ายเงินให้แก่สมาชิกได้ สมาชิกที่มาขอกู้เงินมีทั้งสมาชิกที่เป็นผุู้ขอกู้รายใหม่ ผู้กู้รายเดิมที่ขอกู้รีไฟแนนซ์ และสมาชิกส่วนที่ไปกู็เงินกับสถาบันการเงินภายนอกแล้วสู้กับดอกเบี้ยไม่ไหว กลับมากู้เงินกับ สอ.นย.เพื่อนำไปเคลียร์หนี้กับสถาบันการเงินภายนอก 2. สอ.นย.แก้ปัญหาดังกล่าวโดยการระดมทุนดังนี้ 2.1 ขยายวงเงินรับฝากต่อบัญชี ขยายวงเงินรับฝากสูงสุดต่อเดือน เปิดโครงการรับฝากเงินประเภทต่าง ๆ โดยการจูงใจด้วยอัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้น 2.2 ระดมหุ้น โดยเปิดให้สมาชิกสามัญ และสมาชิกสมทบซื้อหุ้นเพิ่มเป้นกรณีพิเศษ 2.3 กู้ยืมเงินจากแหล่งให้กู้ยืมต่าง ๆ เพื่อนำมาจ่ายเงินกู้ให้แก่สมาชิก 2.4 การให้สหกรณ์อื่นนำเงินมาฝากกับ สอ.นย. 3. ปัญหาการระดมทุนมีดังนี้ 3.1 การระดมเงินฝาก แม้จะมีสมาชิกมาฝากเงินมากขึ้นแต่ก็ยังไม่เพียงพอต่อความต้องการของสมาชิก 3.2 การะดมหุ้นก้เช่นเดียวกัน หุ้นที่เพิ่มขึ้นก็ยังไม่เพียงพอต่อความต้องการของสมาชิกที่กู้เงิน 3.3 การกู้เงินจากแหล่งให้กู้ต่างๆ ถูกจำกัดไว้ด้วยวงเงินกู้ยืมประจำปีที่ได้รับความเห็นชอบจากอธิบดีกรมสงเสริมสหกรณ์ โดย สอ.นย.จะกู้ได้ไม่เกินทุนเรือนหุ้นบวกกับทุนสำรองที่มี โดยในปี งป.2556 สอ.นย.ได้รับอนุมัติวงเงินกู้ยืม 1,031 ล้านบาท ใช้ไปแล้วประมณ 800 - 900 ล้านบาท และจำเป็นต้องจำกัดวงเงินที่กู้ยืมไว้เพื่อสำรองสภาพคล่องที่ต้องเตรียมไว้สำหรับการจ่ายคืนเงินฝาก หรือจ่ายคืนค่าหุ้นแก่สมาชิกที่ลาออกส่วนหนึ่งอีกประมาณ 200 -300 ล้านบาท 3.4 การระดมทุนจากการฝากเงินของสหกรณ์พันธมิตรยังมีสหกรณ์นำเงินมาฝากไม่มากนักสาเหตุเนื่องจากอัตราดอกเบี้ยไม่จูงใจ เพราะ สอ.นย.จะต้องคำนึงถึงดอกเบี้ยที่จะจ่ายให้แก่สมาชิกที่ฝากเงินเป็นหลัก 4.แนวทางที่คณะกรรมการจะดำเนินการต่อไปมีดังนี้ 4.1 จัดหาทุนมาจ่ายเงินกู้ที่ค้างจ่ายให้เสร็จสิ้นก่อนส่งมอบหน้าที่ให้คณะกรรมการชุดต่อไปในสิ้นปี 2556 4.2 ส่งเสริมให้สมาชิกออมเงินเพิ่มขึ้น โดยเน้นให้ความรู้แก่สมาชิกให้เข้าใจวัตถุประสงค์ของสหกรณ์ที่ต้องการส่งเสริมการออมเป็นหลัก และกู้ยืมเมื่อจำเป็น และกู้ไปเพื่อการอันเป็นประโยชน์จริง ๆ เพราะจากข้อมูลที่เรามี สมาชิกที่กู้ไปเพื่อสร้างประโยชน์งอกเเงยมรน้อยมากครับ อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการก็กำลังหาวิธีการแก้ปัญหาให้แก่สมาชิก เนื่องจากเข้าใจดีว่า สอ.นย.เป็นแหล่งที่จะช่วยเหลือในการแก้ปัญหาความเดือดร้อนให้แก่สมาชิก เป็นที่สมาชิกจะสามารถพึ่งพาได้ในยามจำเป็น ในขณะเดียวกันมีสมาชิกหลายท่านเมื่อต้องคอยคิวเงินกู้นานก็ต่อว่าการดำเนินงานของ สอ.นย. สอ.นย.โดยคณะกรรมการมีความยินดีรับฟังความเห็นและข้อเสนอแนะจากท่านสมาชิก เพื่อนำไปปรับปรุงการดำเนินงานให้ตอบสนองต่อความต้องการของสมาชิก แต่การดำเนินการใดๆ ก็จะต้องเป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งจะต้องไม่นำ สอ.นย.ไปสู่ความเสี่ยง เพราะเราเข้าใจดีว่า เงินทุนดำเนินการส่วนมากเป็นของสมาชิก หากเกิดความเสียหารขึ้นจากการบริหารงานที่ผิดพลาดผลกระทบย่อมตกแก่สมาชิกอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ครับ


 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 2  
โดย :ครรชิต  สิงหนาท  2013-07-09 14:23:02
 
 
  เหตุผลที่ท่านและคณะกรรมการชี้แจงนั้นเป็นความจริงอย่างที่สุด แต่ขอเรียนเพิ่มเติมว่าสภาพของผู้กู้บางท่านกำลังเดือดร้อนมากยิ่งช้ายิ่งเจ็บ เพราะการใช้จ่ายอย่างประมาท เหลือทางรอดทางเดียวคือสอ.นย.เพราะดอกเบี้ยถูกกว่าแนวทางที่ท่านกำลังทำอยู่กระผมเห็นด้วย แต่ยังไม่พอกระผมขอให้ท่านผู้บริหารทำงานให้หนักมากขึ้นอย่าหยุดคิดกระผมเชื่อในสติปัญญาของท่านคณะบริหารสามารถพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสได้ กระผมขอเป็นกำลังใจครับ


 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 3  
โดย :ประสิทธิ์ชัย  แก้วมณี  2013-07-10 12:56:34
 
 
  ขอบคุณครับ


 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 4  
โดย :ภิญโญพจน์ พินิจมนตรี  2013-09-02 11:22:35
 
 
  เห็นด้วยมาก ๆ


 
 
   
 
    ร่วมแสดงความคิดเห็น
 
ทะเบียน:
รหัสผ่าน:
 
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ