การส่งเรื่องกู้สามัญใหม่
Posted: ภิญโญพจน์ พินิจมนตรี Date: 2016-01-14 09:20:41
   
  ผมกู้สามัญส่งไปสิบกว่าเดือนถ้าจะส่งเรื่องใหม่โดยส่งยังไม่ถึง 18 งวด สามารถส่งเรื่องกู้ใหม่ได้ไหมครับ ถ้าเรามีเงินโป๊ะยอมที่เรากู้ไว้เพพราะกู้ครั้งแรกได้น้อยเหลือยอดแค่หกหมื่นกว่า 
 

   
 
 
ความคิดเห็นที่ 1  
โดย :ประสิทธิ์ชัย  แก้วมณี  2016-01-16 05:27:43
 
 
  ทำได้ ๒ วิธีคือ ๑. นำเงินมาชำระยอดหนี้คงเหลือทั้งหมด ๒.ขอกู้สามัญกรณีพิเศษ โดยจะต้องมีเหตุผลความจำเป็นที่คณะกรรมการเห็นสมควรให้กู้ครับ


 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 2  
โดย :ภิญโญพจน์ พินิจมนตรี  2016-01-19 16:28:04
 
 
  ขอกู้กรณีพิเศษมีกรณีอะไรบ้างครับ หรือมีหนังสือจากผู้บังคับบัญชาก็พอครับว่าเราจำเป็นเรื่องอะไร


 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 3  
โดย :ประสิทธิ์ชัย  แก้วมณี  2016-01-20 07:31:58
 
 
  เช่น การเจ็บป่วยของตนเองและครอบครัวซึ่งต้องใช้เงินเป็นจำนวนมากในการรักษาพยาบาล หรือประสบภัยภิบัติ และกรณีทั่วๆ ไปที่คณะกรรมการจะพิจารณาว่าเหตุเหล่านั้นจะส่งผลกระทบต่อสมาชิกและครอบครัวอย่างรุนแรง ซึ่งสมาชิกต้องเขียนรายงานเสนอผ่าน ผบ.ชาตามลำดับชั้นจนถึง ผบ.พัน พร้อมแนบหลักฐานเกี่ยวกับความเดือดร้อนจำเป็น


 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 4  
โดย :ภิญโญพจน์ พินิจมนตรี  2016-01-20 10:23:47
 
 
  ขอบคุณครับ


 
 
   
 
    ร่วมแสดงความคิดเห็น
 
ทะเบียน:
รหัสผ่าน:
 
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ