ปรับเงินปันผลและเฉลี่ยคืน
Posted: สมพร ปะทุมโม Date: 2015-11-10 15:07:41
   
  1 เสียงของสมาชิก สอ.นย. ครับ ขอเสนอปรับอัตราเงินปันผลหุ้น และเงินเฉลี่ยคืนดอกเบี้ย จากเดิม 7.10 เป็น 8.50 และจาก 12.50 เป็น 15.00 เนื่องจากสภาวะเศรษฐกิจและค่าครองชีพปัจจุบันสูงมาก และเป็นการช่วยเหลือสมาชิก สอ.นย.ด้วยครับ หวังว่าข้อเสนอนี้จะได้รับการพิจารณาจากการประชุมสามัญประจำปี 2558 นะครับ เอกสารอ้างอิงจากสหกรณ์ออมทรัพย์ฐานทัพเรือสัตหีบ หมายเลขสมาชิกของคุณ 04102 รายการ เป็นเงิน หน่วย ปันผล 8.50 9278 บาท เฉลี่ยคืน 15.50 14047 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 23325 บาท ข้อมูลเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนที่ท่านดูอยู่ในขณะนี้ เป็นข้อมูลเบื้องต้นเท่านั้น จำนวนเงินที่แท้จริงจะสามารถยืนยันได้หลังจากการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ใน 2 ธ.ค.2558 โดยตัวเลขที่ใช้ในการคิดเงินปันผลและเฉลี่ยคืนที่ท่านเห็นอยู่นี้คิดมาจาก ปันผลร้อยละ 8.50 และเฉลี่ยคืนร้อยละ 15.50 หากไม่มีการเปลี่ยนแปลงยอดปันผลและเฉลี่ยคืน ยอดเงินรับของท่านก็จะเป็นไปตามที่แจ้งไว้ การประชุมใหญ่สามัญประจำปีกำหนดไว้ในวันที่ 2 ธ.ค.58 
 

   
 
 
ความคิดเห็นที่ 1  
โดย :ประสิทธิ์ชัย  แก้วมณี  2015-11-11 07:36:20
 
 
  เรียนดังนี้ครับ 1. กำไรสุทธิประจำปี 2558 คือ 201 ล้านบาทเศษ 2. คณะกรรมการเป็นผู้จัดทำข้อเสนอัตราเงินปันผล และเงินเฉลี่ยคืน โดยพิจารณาจากหลายๆ ปัจจัยประกอบกัน 3. อัตราเงินปันผล และเงินเฉลี่ยคืนที่คณะกรรมการเสนอในปีนี้คือ 7.10/12.50 เป็นอัตราส่วนร้อยละ 65.06 ของกำไรสุทธิ เป็นเงินรวม 131 ล้านบาท ซึ่งถือว่าเหมาะสม เนื่องจาก สอ.นย.เน้นสะสมทุนสำรองเป็นหลักซึ่งจะเกิดผลดีกับสมาชิกในระยะยาว โดยทุนสำรอง สอ.นย.จัดสรรจากกำไรสุทธิปีละไม่ต่ำกว่าร้อยละ 20 ปีนี้ร้อยละ 23.80ของกำไรสุทธิ เป็นเงิน 48 ล้านบาท ซึ่งจะแตกต่างจากสหกรณ์อื่นใน ทร.ซึ่งจัดสรรเป็นทุนสำรองน้อยกว่า 4. อำนาจในการพิจารณาเรื่องการจัดสรรเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนคือ ที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี โดยในปี 2558 สอ.นย.กำหนดประชุมใน 24 พ.ย.58 ผู้แทนสมาชิกที่จะมาประชุมมีประมาณ 180 คน 5. หากสมาชิกเห็นว่าอัตราที่จ่ายนี้ยังต่ำเกินไปผู้แทนสมาชิกสามารถอภิปรายและเสนอแนะอัตราการจัดสรรใหม่ให้ที่ประชุมใหญ่พิจารณาและลงมติ ผลการลงมติของที่ประชุมใหญ่ถือเป็นที่สุดครับ


 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 2  
โดย :ประสิทธิ์ชัย  แก้วมณี  2015-11-11 08:41:37
 
 
  รายละเอียดเกี่ยวกับการจัดสรรกำไรสุทธิครับ


ดาวน์โหลดไฟล์เอกสารที่แนบ...
 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 3  
โดย :ประสิทธิ์ชัย  แก้วมณี  2015-11-11 08:50:45
 
 
  เพิ่มรายละเอียดในตารางจากความเห็นที่ 2 ครับ


ดาวน์โหลดไฟล์เอกสารที่แนบ...
 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 4  
โดย :ศิริพันธ์ บุนนาค  2015-11-11 09:03:15
 
 
  ผมเห็นด้วยกับเจ้าของกระทู้ครับ


 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 5  
โดย :วิรัตน์ ใหญ่ชุก  2015-11-11 10:09:02
 
 
  ผมก็เห็นด้วยกับเจ้าของกระทู้ครับ ปีหลังๆ ให้ปันผลน้อยไป ควรให้เพิ่มสมาชิกช่วยกันได้ป่าว?


 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 6  
โดย :วิชัย สหรัตน์  2015-11-11 10:27:22
 
 
  วิสัยทัศน์ สอ.นย. " เป็นสหกรณ์ออมทรัพย์ชั้นนำ บริหารด้วยหลักธรรมาภิบาล เพื่อสมาชิก เอื้ออาทรต่อชุมชนและสังคม "


 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 7  
โดย :อภิชาติ เศวตวงศ์  2015-11-11 11:23:02
 
 
  เห็นด้วยกับเจ้าของกระทู้ครับ


 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 8  
โดย :เกษม รอดจีน  2015-11-11 13:53:35
 
 
  เห้นด้วยกับเจ้าของกระทุ้ ครัน


 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 9  
โดย :ประสิทธิ์ชัย  แก้วมณี  2015-11-11 15:31:04
 
 
  โดยส่วนตัวก็อยากให้สหกรณ์จ่ายปันผลเฉลี่ยคืนมาก ๆ แม้จะเข้าใจดีว่าการจัดสรรเป็นทุนสำรองมาก ๆ จะเป็นประโยชน์ต่อสมาชิกในระยะยาว วิสัยทัศน์คือการมองการณ์ไกลครับ คำว่าเพื่อสมาชิกไม่ได้หมายความว่าเมื่อได้กำไรมาเท่าไหร่จะต้องเอามาแบ่งปันกันมาก ๆ จนไม่ไม่ได้กันเงินไว้ทำทุนเพื่อสร้างรายได้ให้มากขึ้น ในแผนกลยุทธ์ที่รองรับวิสัยทัศน์ได้กำหนดทิศทางการพัฒนาสหกรณ์โดยกำหนดแผนงานการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 เพราะสิ่งที่คณะกรรมการจะต้องคิดคืออะไรที่จะเป็นประโยชน์ต่อสมาชิกอย่างแท้จริง และยั่งยืน ในไฟล์แนบจะมีรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดสรร ซึ่งส่วนใหญ่เพื่อสมาชิกทั้งสิ้น ไม่ว่าจะเป็นเรื่องสวัสดิการ หรือจัดสรรเพื่อการพัฒนาสหกรณ์ แต่หากท่านสมาชิกมีเหตุผลที่ดีกว่าก็ต้องนำไปเสนอในในที่ประชุมใหญ่ครับ เสนอในนี้ผมเองก็เป็นเพียงระดับเจ้าหน้าที่ ซึ่งมีหน้าที่เพียงรวบรวมข้อมูลเสนอให้คณะกรรมการทราบเท่านั้น ส่วนกรรมการจะเห็นเป็นอย่างไรก็สุดแล้วแต่ครับ


 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 10  
โดย :วีระศักดิ์ จันทะโข  2015-11-11 16:00:18
 
 
  เห็นด้วยกับการเพิ่มเงินปันผลและเฉลี่ยคืนคับ


 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 11  
โดย :เฉลิมพล กอชาลี  2015-11-11 16:23:45
 
 
  เห็นด้วยเป็นอย่างยิ่ง กับการเพิ่มเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนครับ ขอให้ผู้แทนหน่วยที่เข้าร่วมประชุมฯ ช่วยเป็นกระบอกเสียงแทนสมาชิกด้วยครับ/ขอบคุณครับ


 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 12  
โดย :พิมลศักดิ์ อินทนู  2015-11-11 19:04:51
 
 
  เห็นด้วยครับ สำหรับการเพิ่มเงินปันผล และเงินเฉลี่ยคืน


 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 13  
โดย :ศิริพันธ์ บุนนาค  2015-11-12 10:17:57
 
 
  ขอให้ผู้แทนหน่วยช่วยเป็นกระบอกเสียงให้ด้วยนะครับเรามาคอมเมนต์กันในนี้คงไม่มีประโยชน์อะไรมากผมเชื่อว่าเพื่อนสมาชิกเกินครึ่งอยากได้ปันผลเพิ่มขึันแน่นอน


 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 14  
โดย :ชัยณรงค์ เหล็กเพชร  2015-11-12 12:01:10
 
 
  เห็นด้วยกับเจ้าของกระทู้คับ สอ.สพ.เฉลี่ยคืน 22.99%ต่างกันมากเลยคับ


 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 15  
โดย :ชำนาญ นิยมสมาน  2015-11-12 15:38:39
 
 
  เห็นด้วยอย่างยิ่งกับการเพิ่มเงินปันผลและเฉลี่ยคืนครับ


 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 16  
โดย :ประสิทธิ์ชัย  แก้วมณี  2015-11-13 07:39:19
 
 
  สำหรับท่านสมาชิกที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมใหญ่เพื่อผลักดันเรื่องการเพิ่มการจ่ายเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนให้สูงขึ้น กรณีที่ท่านไม่ได้มีชื่อเป็นผู้แทนหน่วย ให้ไปติดต่อฝ่ายกำลังพลของหน่วยเพื่อออกหนังสือแจ้งเปลี่ยนแปลงผู้เข้าร่วมประชุมใหญ่เป็นชื่อท่าน แล้วในวันประชุมใหญ่ 24 พ.ย.58 ให้ท่านนำหนังสือฉบับนั้นมายื่นต่อเจ้าหน้าที่ลงทะเบียน ที่หน้าห้องหาดเล็ก เพื่อจะได้มีสิทธิอภิปราย และลงมติครับ


 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 17  
โดย :ชาตรี สุยะคต  2015-11-13 10:57:46
 
 
  เห็นด้วยเป็นอย่างยิ่งครับ.. เราไม่ได้ขอมากไปเมื่อเทียบกับ สอ. อื่น หวังว่าคงได้รับการพิจารณาอย่างน้อยขยับสักนิดก็ยังดี ครับผม


 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 18  
โดย :เฉลิมพล ญาณประดับ  2015-11-13 12:52:46
 
 
  เงินปันผล-เฉลี่ยคืน ถ้าปรับให้อยู่กลางๆ เมื่อเทียบกับ สหกรณ์ฯข้างเคียง ก็ดีนะครับ ไม่ต่ำไป รึสูงไป พบกันครึ่งทางระหว่างสหกรณ์กับสมาชิก


 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 19  
โดย :สมโภชน์  ทิสารัมย์  2015-11-13 21:21:27
 
 
  ผมเห็นด้วยกับหลักการและเหตุผลในการจ่ายปันผลและเฉลี่ยคืนของสหกรณ์ครับ แต่ละสหกรณ์ไม่เหมือนกัน เอาแบบกลางๆ สหกรณ์มั่นคงไม่ล้มดีกว่าครับ ขอบคุณครับ


 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 20  
โดย :ประสิทธิ์ชัย  แก้วมณี  2015-11-14 14:53:59
 
 
  ข้อมูลเพิ่มเติมครับ อยากให้สมาชิกอ่านเอกสารที่แนบให้ละเอียดครับ จากข้อมูลในปี ๒๕๕๗ สอ.นย.จ่ายเงินปันผลและเฉลี่ยคืนในระดับกลางๆ ไม่ถือว่าน้อยที่สุด ปันผลอยู่ในลำดับที่ ๕ เฉลี่ยคืนอยู่ในลำดับที่ ๖ เมื่อเปรียบเทียบกับสหกรณ์ใน ทร. ซึ่งก็เป็นไปตามแนวทาง หรือนโยบายของแต่ละสหกรณ์ สอ.นย.หวังผลในระยะยาวจึงจัดสรรเป็นเงินทุนสำรองมากกว่าสหกรณ์อื่น (ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒๐) ในขณะที่สหกรณ์อื่นใน ทร.จัดสรรเป็นทุนสำรองประมาณร้อยละ ๑๐ ของกำไรสุทธิ ทุนสำรองของ สอ.นย.ในปัจจุบันคือ ๒๒๗ ล้านบาท บวกกับที่จะจัดสรรในปี ๕๘ อีก ๔๘ ล้านบาท จะทำให้ในปีนี้ สอ.นย.จะมีทุนสำรองเพิ่มขึ้นเป็น ๒๗๕ ล้านบาท ทุนสำรองเมื่อที่เมื่อมีมากขึ้นก็จะทำให้ สอ.นย.มีความมั่นคง เปรียบเหมือนเรามีเงินเก็บออมไว้เอง เดือดร้อนจำเป็นก็ไม่ต้องไปกู้ใครให้เสียดอกเบี้ย ทำให้ สอ.นย.ของเราสามารถลดต้นทุน และมีกำไรมากขึ้น และในท้ายที่สุดก็จะสามารถกำหนดนโยบายทางการเงินได้อย่างอิสระมากว่าสหกรณ์อื่น เช่น อัตราดอกเบี้ยเงินกู้จะถูกลง หรือจัดสรรเป็นเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนได้มากขึ้น หัวเราะที่หลังดังกว่าครับ


ดาวน์โหลดไฟล์เอกสารที่แนบ...
 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 21  
โดย :ประสิทธิ์ชัย  แก้วมณี  2015-11-14 14:56:15
 
 
  เอกสารแนบครับ


ดาวน์โหลดไฟล์เอกสารที่แนบ...
 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 22  
โดย :ประสิทธิ์ชัย  แก้วมณี  2015-11-14 15:00:37
 
 
  เอกสารแนบแก้ไขครับ


ดาวน์โหลดไฟล์เอกสารที่แนบ...
 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 23  
โดย :ประสิทธิ์ชัย  แก้วมณี  2015-11-14 15:37:10
 
 
  จากข้อเสนอเจ้าของกระทู้ที่เสนอให้จ่ายปันผลร้อยละ ๘.๕๐ เฉลี่ยคืนร้อยละ ๑๕ จะทำให้ สอ.นย.ต้องจัดสรรเงินกำไรสุทธิเป็นเงินปันผล เฉลี่ยคืนเพิ่มขึ้นเกือบ ๒๖ ล้านบาท และจะมีผลโดยตรงต่อทุนสำรองที่จะจัดสรรลดลงเหลือเพียง ๒๒ ล้านบาท


 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 24  
โดย :ครรชิต  สิงหนาท  2015-11-16 09:12:11
 
 
  การปรับปันผลและเฉลี่ยคืนขอให้คิดให้รอบคอบนะอย่าตามกระแสเทียบเคียงดูกะสหกรณ์อื่นเขาที่ฐานะเคียงกันผมมุ่งที่ความมั่นคงในอนาคตนะให้เกียรติ์ผู้บริหารมองไกลๆ


 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 25  
โดย :วิทูล ชาวกุดรัง  2015-11-17 10:40:17
 
 
  ผมเห็นด้วยกับเจ้าของกระทู้ครับ ที่จะมีการปรับเพิ่มเงินปันผลและเฉลี่ยคืนตามกำไรที่เพิ่มขึ้นในแต่ละปีไม่จำเป็นต้องปรับเพิ่มทีเดียวเป็น 8.50 ก้อได้ครับ แต่ขอให้ได้เพิ่มตามสัดส่วนกำไรที่เพิ่มขึ้นในแต่ละปีผมหวังว่าในปีต่อไปคงจะได้รับการพิจารณาปรับเพิ่มนะครับ


 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 26  
โดย :วีระศักดิ์ จันทะโข  2015-11-17 10:46:20
 
 
  เห็นด้วยครับ ควรขยับได้แล้ว


 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 27  
โดย :ประสิทธิ์ชัย  แก้วมณี  2015-11-17 11:12:12
 
 
  แนะนำให้ท่านสมาชิกดำเนินการตามความเห็นที่ 16 ที่ได้แจ้งไว้แล้วครับ


 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 28  
โดย :วัชรชัย  ทรงธิบาย  2015-11-18 09:59:24
 
 
  เห็นด้วยคับ กับการปรับเงินปันผลและเฉลี่ยคืน น่าจะสามารถทำให้ใกล้เคียงกับ สอ.สพ.ได้


 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 29  
โดย :ภูมินทร์  เกตุแก้ว  2015-11-28 07:55:47
 
 
  ขอนอกเรื่องหน่อยนะครับง่าปันผลออกวันไหนครับ


 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 30  
โดย :ประสิทธิ์ชัย  แก้วมณี  2015-11-28 08:08:21
 
 
  ๒ ธ.ค.ครับ


 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 31  
โดย :สมภพ ผลอุทิศ  2015-12-15 15:31:09
 
 
  เมื่อปี 2557 ผมได้เงินปันผลเพิ่มจากปี 2556 เป็นเงิน 52 บาท จากปี 2557 มาปี 2558 ผมได้เงินปันผลเพิ่ม 73 บาท 2ปีมานี้ทำไม่มันเพิ่มแปลกๆ ถามคนอื่นเขาได้ปันผลเพิ่มเป็นร้อยเป็นพันงงจริงกู้เป็นล้านฉุกเฉินก้อใช้บริการ


 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 32  
โดย :ประสิทธิ์ชัย  แก้วมณี  2015-12-16 08:51:23
 
 
  เงินปันผลกับเงินเฉลี่ยคืนต้องแยกออกจากกันนะครับ เอามาคิดปนกันไม่ได้ เงินปันผลคิดตามหุ้นที่ท่านถือ ส่วนเงินเฉลี่ยคืนคิดตามดอกเบี้ยที่ท่านจ่ายในแต่ละปี หุ้นจะเพิ่มทุกปี เพราะท่านถูกหักเงินเดือนเป็นค่าหุ้นทุกเดือน ดังนั้นเงินปันผลจะเพิ่มทุกปี มากบ้างน้อยบ้างตามจำนวนหุ้นที่เพิ่มหักหุ้นรายเดือนมากก็ได้ปันผลเพิ่มมาก หักน้อยก็เพิ่มน้อย ตัวอย่างเช่นหากท่านหักหุ้นเดือนละ 1,000 บาท ปันผลคิดตามระยะเวลาที่ถือ ดังนั้นสิ้นปีเงินปันผลท่านจะเพิ่มขึ้นประมาณ 390 บาท ในอัตราการจ่าย ร้อยละ 7.10 บาท ส่วนเฉลี่ยคืน จำนวนเงินที่ได้รับจะลดทุกปี เพราะเมื่อท่านผ่อนไปเรื่อยๆ เงินต้นก็จะลดลงตามระยะเวลา การคิดดดอกเบี้ยเงินกู้ สอ.นย.คิดดอกเบี้ยตามเงินต้นคงเหลือ ยิ่งผ่อนนานปีไปก็ยิ่งจ่ายดอกเบี้ยน้อยลง ก็จะทำให้ได้รับเงินเฉลี่ยคืนน้อยลงตามอัตราส่วนการจ่าย (ปีนี้จ่าย 12.50) เมื่อเอาผลรวมทั้งสองส่วนมารวมกัน จึงทำให้ดูเหมือนว่าท่านได้รับเงินปันผล และเงินเฉลี่ยคืน ลดลง ซึ่งจริง ๆ มันไม่ใช่ ข้อเท็จจริงคือสมาชิกต้องดูรายละเอียดในระบบข้อมูลสมาชิกครับ จะพบว่าท่านปันผลเพิ่มแต่ได้รับเงินเฉลี่ยคืนลดลงครับ


 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 33  
โดย :  2016-11-06 03:53:24
 
 
 


 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 34  
โดย :มนต์ชัย  วังกะสา  2017-11-06 12:50:26
 
 
  อยากทราบยอดไปดูที่ไหน


 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 35  
โดย :นราศักดิ์ ไชยทอง  2018-11-24 13:44:37
 
 
 


 
 
   
 
    ร่วมแสดงความคิดเห็น
 
ทะเบียน:
รหัสผ่าน:
 
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ