กำหนดชำระเงินของสมาชิก สสอท. และ สส.ชสอ.
Posted: ประสิทธิ์ชัย  แก้วมณี Date: 2015-11-06 13:48:16
   
  รายชื่อสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ สสอท. และ สส.ชสอ.ที่จะต้องมาชำระเป็นเงินสดภายใน 30 พ.ย.58 ยกเว้นสมาชิกที่แจ้งให้หักจากเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืน หรือให้หักจากบัญชีเงินฝาก จะไม่ปรากฎรายชื่อในตารางนี้ และ สอ.นย. จะดำเนินการให้ตามที่แจ้งไว้ เมื่อสมาชิกได้รับเงินปันผล และเงินเฉลี่ยคืนแล้ว สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 61047-48 ต่อ 0 หรือ 08-6367-1191 คุณอ้อม (ธุรการ)ดาวน์โหลดไฟล์เอกสารที่แนบ...
 
 

 
   
 
    ร่วมแสดงความคิดเห็น
 
ทะเบียน:
รหัสผ่าน:
 
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ