แจ้งข่าวการจ่ายคืนเงินสงเคราะห์ล่วงหน้าคงเหลือ ประจำปี 2555 และ 2556
Posted: ประสิทธิ์ชัย  แก้วมณี Date: 2015-10-19 09:50:44
   
  ได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ทหาร (สสอท.) ว่า สสอท.ได้โอนเงินสงเคราะห์ล่วงหน้าคงเหลือของสมาชิกที่สมัครเป็นสมาชิกในปี 2555 และปี 2556 เข้าบัญชีของสมาชิกตามที่ท่านได้นำส่งเอกสารหน้าบัญชีให้แก่ สอ.นย.เรียบร้อยแล้ว เมื่อ 12 ต.ค.58 ที่ผ่านมา - จำนวนเงินที่ได้รับคืนจะมียอดที่แตกต่างกันตามวงรอบที่ท่านสมัครในปีนั้น ๆ - หากมีข้อสงสัย สอบถามคุณอัจฉราภรณ์ ชูวงษ์ จนท.ธุรการ หมายเลข 61047-48 0-3830-8309 ต่อ 0 หรือ หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 086-3671191 
 

 
   
 
    ร่วมแสดงความคิดเห็น
 
ทะเบียน:
รหัสผ่าน:
 
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ