การขอรับเงินสวัสดิการเพื่อบำเหน็จสมาชิก
Posted: ประสิทธิ์ชัย  แก้วมณี Date: 2015-09-07 14:11:20
   
  สมาชิก สอ.นย.ที่จะเกษียณอายุราชการ หรือเข้าโครงการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนด ใน 1 ต.ค. 58 นี้ และเป็นสมาชิก สอ.นย.ติดต่อกันไม่น้อยกว่า 10 ปี (นับถึง 30 ก.ย.58 เศษของปีหากครบ 6 เดือน นับเป็น 1ปี) ขอให้มายื่นคำร้องขอรับสวัสดิการเพื่อบำเหน็จสมาชิกที่ สนง.สอ.นย. โดยสมาชิกต้องเตรียมเอกสารดังนี้ 1.สำเนาบัตรประจำตัวสมาชิก 2.สำเนาคำสั่งให้ออกจากราชการ 3.สำเนาสมุดบัญชีธนาคาร - จำนวนเงินที่จะได้รับใช้จำนวนปีที่เป็นสมาชิก X 100 - สมาชิกที่ยื่นคำร้องเรียบร้อยแล้ว หากท่านแจ้งขอรับเป็นเงินสด สอ.นย.จะอำนวยความสะดวกจัดเจ้าหน้าที่ไปจ่ายเงินให้แก่ท่านในพิธีย่ำพระสุริย์ศรี ใน 18 ก.ย.58 ที่ บก.นย. - สมาชิกที่ยังไม่สะดวกที่จะยื่นคำร้องในขณะนี้สามารถยื่นคำร้องได้ภายใน 1 ปี นับตั้งแต่วันที่เกษียณ หรือลาออกจากราชการ - สมาชิกที่พ้นสมาชิกภาพไปแล้วไม่มีสิ 
 

 
   
 
    ร่วมแสดงความคิดเห็น
 
ทะเบียน:
รหัสผ่าน:
 
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ