ทุนการศึกษา
Posted: วัฒนา คาพิจารณ์ Date: 2015-06-11 16:51:33
   
  ตามที่ สอ.นย.ได้ออกเรื่องให้สมาชิกสมัครขอรับทุนการศึกษาของบุตร-ธิดา ปี งป.58 และครบกำหนดส่งภายใน ๓๑ มี.ค.58 กว่าจะทราบเรื่อง ก็หมดเวลาซะแล้ว กระผม อยากทราบว่าในแต่ละปีนั้น สอ.นย.ได้แจ้งให้ หน่วยระดับไหนได้ทราบบ้างครับ ถึงหน่วยที่ปฏิบัติราชการชายแดนด้วยหรือเปล่าครับ 
 

   
 
 
ความคิดเห็นที่ 1  
โดย :ประสิทธิ์ชัย  แก้วมณี  2015-06-12 10:30:16
 
 
  ทุนการศึกษาบุตรสมาชิก สอ.นย.แบ่งออกเป็นสองส่วนคือหน่วยภายใน นย. กับหน่วยนอก นย.(หน่วยที่ตั้งปกติ ที่เป็นหน่วยเบิกเงินเดือน ระดับ กองพัน หรือเทียบเท่าขึ้นไป) ในส่วนหน่วยภายใน นย. สอ.นย.จะมีหนังสือถึงหน่วยโดยตรงเพื่อให้พิจารณาบุตรสมาชิกที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ของ สอ.นย.เพื่อรับทุนการศึกษาประจำปี โดยจะได้รับการจัดสรรเม็ดเงินตามจำนวนสมาชิกในสังกัด (ใช้ตัวคูณที่มาจากการเอาจำนวนเงินทุนการศึกษาทั้งสิ้นเป็นตัวตั้ง หารด้วยจำนวนสมาชิก (สามัญทั้งหมด) พร้อมกับแจ้งกำหนดการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ดังนั้น เมื่อหน่วยได้รับแจ้งก็จะทำการแจ้งให้ข้าราชการในสังกัดทราบเพื่อเขียนรายงานขอรับทุนตามกำหนดเวลา ส่วนหน่วยนอก นย. นั้น เนื่องจากบางหน่วยมีสมาชิก สอ.นย.ไม่มาก ทำให้จำนวนเงินที่ได้รับอาจไม่เพียงพอที่จะมอบเป็นทุนการศึกษาได้ สอ.นย. จึงกำหนดให้ สมาชิก นอก นย. รวมถึงข้าราชการนอกประจำการ เสนอขอรับทุนถึง สอ.นย.โดยตรง โดยกำหนดเวลาไว้อย่างชัดเจน และออกประกาศเป็นการทั่วไป ทั้งในเว็บไซต์ สอ.นย. เฟสบุ๊ค สอ.นย. ออกข่าวถึงหน่วยต่าง ๆ ส่วเกณฑ์การพิจารณษนั้นจะจัดลำดับโดยถือสมาชิกที่มีรายได้น้อยเป็นหลัก เรียงตามลำดับ แต่ทั้งนี้สมาชิกไม่มีสิทธิรับทุนเกิน 2 ปี ติดต่อกัน


 
 
   
 
    ร่วมแสดงความคิดเห็น
 
ทะเบียน:
รหัสผ่าน:
 
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ