FAQ คำถามที่พบบ่อย
Posted: สหกรณ์ออมทรัพย์นาวิกโยธิน จำกัด Date: 2023-02-08 09:50:51
IP: 116.58.232.118
 

FAQ คำถามที่พบบ่อย

 

- การกู้เงินสามัญกรณีที่สมาชิกทำประกันสินเชื่อแล้ว เหตุใดจึงต้องใช้บุคคลค้ำประกันอีกและมีหลักเกณฑ์ในการคำนวณวงเงินที่ต้องจัดทำประกันฯ อย่างไร

- สมาชิกที่ทำหลักประกันเงินกู้สามัญบกพร่อง เหตุใดจึงกู้ฉุกเฉินไม่ได้และเหตุใดจึงต้องชะลอการจ่ายเงินปันผล และเงินเฉลี่ยคืนของสมาชิกไว้ก่อน

- การผ่อนชำระเงินกู้สามัญ วิธีชำระแบบคงต้น และวิธีชำระแบบคงยอดต่างกันอย่างไร

- การจ่ายเงินสวัสดิการเพื่อบำเหน็จสมาชิกมีหลักเกณฑ์การจ่าย และวิธีคำนวณอย่างไร

- สหกรณ์มีของขวัญแจกสมาชิกบ้างหรือไม่

- กรณีสมาชิกเจ็บป่วยเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาล สหรณ์มีเงินช่วยเหลือหรือไม่และมีหลักเกณฑ์อย่างไร

- กรณีสมาชิกเสียชีวิต และผู้รับโอนประโยชน์ที่ระบุไว้ในหนังสือตั้งผู้รับโอนประโยชน์เสียชีวิตแล้ว หรือสมาชิกไม่ได้จัดทำหนังสือตั้งผู้รับโอนประโยชน์ไว้ สหกรณ์ดำเนินการอย่างไร

- สมาชิกที่มีความประสงค์จะลาออกจากราชการ หรือโอนย้ายไปรับราชการสังกัดอื่นนอก ทร. แต่ยังมีหนี้สิน หรือภาระค้ำประกันกับสหกรณ์อยู่ ต้องทำอย่างไร และควรยื่นเรื่องขอตรวจสอบหนี้สินเมื่อใด

- สมาชิกที่ลาออกจากการเป็นสมาชิก เมื่อจะกลับเข้ามาสมัครเป็นสมาชิกใหม่ มีหลักเกณฑ์อย่างไรบ้าง

- คดีแพ่งกับคดีล้มละลายแตกต่างกันอย่างไร

- ไม่สามารถลงทะเบียนเข้าใช้งานเว็บไซต์ สอ.นย. เพื่อตรวจสอบข้อมูลของสมาชิกได้ต้องทำอย่างไร

- สมาชิกสามารถจัดส่งเอกสารออนไลน์ช่องทางไหนได้บ้าง

- เกษียณอายุราชการหรือลาออกจากราชการแล้วยังสามารถเป็นสมาชิก สอ.นย.ได้หรือไม่ ?

- เมื่อสมาชิกเกษียณอายุราชการ และเงินบำนาญยังไม่เข้าระบบ สอ.นย.ไม่สามารถตัดเงินจาก กง.ทร.ได้ สมาชิกต้องนำส่งค่าหุ้นและเงินงวดชำระหนี้ประจำเดือนอยู่จะต้องดำเนินการอย่างไร ?

- สมาชิกกู้เงินฉุกเฉินหลังจากวันแรกของเดือน วันที่ยื่นกู้ได้หักชำระหนี้เดิมที่มีอยู่หมดแล้ว สิ้นเดือน สมาชิกถูกหักเงินได้รายเดือนเป็นเงินงวดสัญญาเดิมที่ สอ.นย.เรียกเก็บจาก กง.ทร.ก่อนวันยื่นกู้เงิน สอ.นย.จะคืนเงินที่ได้รับให้แก่สมาชิกหรือไม่ ?

- เงินเฉลี่ยคืนทำไมจึงลดลงทุกปี ?

- สมาชิกสามารถเปลี่ยนบัญชีธนาคารในการรับเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนสิ้นสุดภายในเวลาเท่าใด?

ค่าธรรมเนียมธนาคารในการโอนเงินปันผลให้สมาชิกคิดอย่างไร ?

- เงินปันผลคำนวณอย่างไร ทำไมจึงลดลงจากเดิม (7.00%)

- ทำไมจึงต้องจำกัดวงเงินรับฝากออมทรัพย์ ?

- ถ้าสมุดบัญชีเงินฝากของสมาชิกสูญหายต้องแจ้งความหรือไม่ ?

- ถ้าไม่สะดวกเดินทางมาติดต่อสหกรณ์ สามารถฝากเงินได้หรือไม่ ?

- ถ้าไม่สะดวกเดินทางมาสหกรณ์ สามารถถอนเงินได้หรือไม่ ?

- ถ้าไม่ได้นำสมุดเงินฝากมาสามารถฝากหรือถอนเงินได้หรือไม่ ?

- หากต้องการถอนเงินจำนวนมากต้องแจ้งล่วงหน้าหรือไม่ ?

- สมาชิกสามารถตัดเงินเดือนเข้าบัญชีเงินฝากของสมาชิกที่ สอ.นย.ได้หรือไม่ ?

สอ.นย.ปรับดอกเบี้ยเงินรับฝากในช่วงเวลาใด ?

- สอ.นย.มีแอปพลิเคชันในการให้บริการทางการเงินหรือไม่ ?

- การคิดอัตราดอกเบี้ยเงินรับฝากของสหกรณ์เป็นแบบใด

- สมาชิกที่เกษียณอายุราชการ ต้องแจ้งเปลี่ยนแปลงที่อยู่ หรือไม่?    

- ต้องการชำระหนี้เพื่อนำสลิปเงินเดือนไปยื่นกู้/ค้ำ กับสถาบันการเงินอื่นต้องชำระอย่างไร?    

- ต้องการชำระหนี้เฉพาะเงินต้น (ทั้งหมด / บางส่วน) ในวันที่เท่าไหร่บ้างโดยไม่ต้องชำระดอกเบี้ย?

- ถ้าสหกรณ์ฯ เรียกเก็บเงิน หุ้น, หนี้ สมาชิกไม่ได้ สมาชิกต้องนำส่งเงิน หุ้น, หนี้อย่างไร? และถ้าไม่ชำระ จะมีผลกระทบอย่างไร

- สหกรณ์ฯ เรียกเก็บเงิน หุ้น, หนี้ สมาชิกไม่ได้ และสมาชิกไม่ชำระจะมีผลกระทบอย่างไร?

- ชำระยอดเรียกเก็บประจำเดือนแล้ว แต่ทำไมยังมีข้อความแจ้งเตือนให้ชำระ?

- สมาชิกที่รับหนี้ค้ำฯ สหกรณ์ช่วยเหลืออย่างไรบ้าง?     
   
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ