โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เรื่อง กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานสหกรณ์
Posted: สอ.นาวิกโยธิน จำกัด Date: 2021-12-18 10:11:59
IP: 182.232.56.84
 
 
 
 
 

               สหกรณ์ออมทรัพย์นาวิกโยธิน จำกัด จัดทำโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ กิจกรรมอบรมศึกษาเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานสหกรณ์ ประจำปี 2565 เรื่อง กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานสหกรณ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คณะกรรมการ ที่ปรึกษา ผู้ตรวจสอบกิจการ และเจ้าหน้าที่ มีความรู้ความเข้าใจเรื่องกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานสหกรณ์ เพื่อให้การบริหารงานสหกรณ์เป็นไปอย่างเหมาะสม และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อสมาชิก โดยวิทยากรผู้ทรงเกียรติ พ.จ.อ.ณฐกร  แก้วดี ประธานกรรมการสันนิบาตสหกรณ์จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ 18 ธ.ค.64   
   
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ