สอ.องค์การเภสัชกรรม จำกัด เข้าศึกษาดูงาน
Posted: สอ.นาวิกโยธิน จำกัด Date: 2019-12-20 15:17:37
IP: 119.42.118.175
 
 
 
 
 

               พลเรือตรี ประมุข  อินทรประเสริฐ ประธานกรรมการดำเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์นาวิกโยธิน จำกัด พร้อมด้วยคณะกรรมการและฝ่ายจัดการ ร่วมให้การต้อนรับคณะ สหกรณ์ออมทรัพย์องค์การเภสัชกรรม จำกัด ในการเข้าศึกษาดูงานด้านนวัตกรรมใหม่จาการนำบัตรประชาชนเชื่อมต่อกับระบบคอมพิวเตอร์และการบริหารงานของสหกรณ์ ตลอดจนการแก้ไขปัญหาในการบริหารงานอย่างบูรณาการอันเป็นการเสริมสร้างประสทิธิภาพ ในการบริหารงานสหกรณ์ออมทรัพย์เพื่อมุ่งสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตสมาชิกอย่างสมบูรณ์ เมื่อวันที่ 20 ธ.ค.62   
   
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ