โครงการส่งเสริมความรู้สึกเป็นเจ้าของ
Posted: สอ.นาวิกโยธิน จำกัด Date: 2019-11-22 07:43:11
IP: 223.206.191.17
 
 
 
 
 

               สหกรณ์ออมทรัพย์นาวิกโยธิน จำกัด จัดกิจกรรมบรรยายให้ความรู้แก่สมาชิก เรื่อง บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของสมาชิกที่มีต่อสหกรณ์ โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ นายสถิตย์ชัย วรานนท์วนิช อุปนายก สส.ชสอ. โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สมาชิก คณะกรรมการ และเจ้าหน้าที่ มีความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของสมาชิกที่มีต่อสหกรณ์ รวมถึง กฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารสหกรณ์ เพื่อให้การบริหารงานสหกรณ์ เป็นไปอย่างถูกต้อง เหมาะสมและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ สมาชิก ชุมชน และสังคม เมื่อวันที่ 21 พ.ย.62   
   
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ