สอ.นย. ได้รับ 2 รางวัล การนำเสนอและคัดเลือกผลงานนวัตกรรมการบริหารจัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ดีเด่น ประจำปี 2562
Posted: สหกรณ์ออมทรัพย์นาวิกโยธิน จำกัด Date: 2019-02-18 10:37:55
IP: 116.58.247.136
 
 
 
 
 

                         สอ.นย. ได้รับ 2 รางวัล การนำเสนอและคัดเลือกผลงานนวัตกรรมการบริหารจัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ดีเด่น ประจำปี 2561 มื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรของสหกรณ์สมาชิก ชสอ. ได้มีโอกาสคิดค้น นำเสนอ เผยแพร่องค์ความรู้จากผลงานนวัตกรรมการบริหารจัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ รวมทั้งได้มีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประสบการณ์ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการ ส่งเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ต่อไป 

    
   
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ