โครงการส่งเสริมสมาชิกและครอบครัวดำเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
Posted: สอ.นาวิกโยธิน จำกัด Date: 2018-07-13 11:44:08
IP: 116.58.232.77
 
 
 
 
 

                  พลเรือตรี พิชิต  วาดวารี  รองประธานกรรมการดำเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์นาวิกโยธิน จำกัด เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมให้สมาชิกและครอบครัวดำเนินชีวิตหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมปลูกฝังแนวคิดตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี 2561 เรื่อง เริ่มต้นชีวิตอย่างไรให้พอเพียง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้แก่ นักเรียนจ่าพรรคนาวิกโยธิน สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงานและการดำรงชีวิตหลังสำเร็จการศึกษา เพื่อให้เป็นไปตามแผนกลยุทธ์ แผนงานส่งเสริมให้สมาชิกและครอบครัวดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยเรียนเชิญวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิบรรยายให้ความรู้และถ่ายทอดประสบการณ์ ณ หอประชุม หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน เมื่อวันที่ 12 ก.ค.61

   

    
   
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ