ดูงาน สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด
Posted: Patomwat Kijkrahang Date: 2017-01-24 15:25:36
IP: 110.77.214.89
 
 
 
 
 

                       เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2560 น.อ.ประมุข อินทรประเสริฐ เป็นประธานในการนำคณะกรรมการและฝ่ายจัดการเข้าเยี่ยมชมงานที่ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด เพื่อเข้ารับฟังการดำเนินการเกี่ยวกับระบบสหกรณ์และได้สอบถามหัวข้อที่นาสนใจหลายเรื่อง เพื่อนำมาปรับปรุงการทำงานใน สอ.นย. ต่อไป


 

    
   
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ