โครงการส่งเสริมการออมเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ
Posted: สอ.นาวิกโยธิน จำกัด Date: 2017-01-14 11:19:41
IP: 10.5.50.4, 180.
 
 
 
 
 

                         สหกรณ์ออมทรัพย์นาวิกโยธิน จำกัด จัดทำโครงการส่งเสริมการออมเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2560 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการออมให้กับสมาชิกและครอบครัว ปลูกฝัง สร้างค่านิยมให้กับเด็กและเยาวชนได้ตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องการประหยัดและการออมทรัพย์ มีความเข้าใจในหลักการและขบวนการของสหกรณ์ โดยจัดกิจกรรมต่าง ๆ ให้เด็กได้มี่ส่วนร่วมและรับของที่ระลึก เมื่อวันที่ 14 ม.ค.60 

    
   
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ