โครงการประชาสัมพันธ์เชิงรุก
Posted: สอ.นาวิกโยธิน จำกัด Date: 2017-01-04 14:33:11
IP: 110.77.248.144
 
 
 
 
 

                         สหกรณ์ออมทรัพย์นาวิกโยธิน จำกัด จัดทำโครงการประชาสัมพันธ์เชิงรุก กิจกรรมบรรยายพิเศษหลักสูตรชั้นนายนาวา พรรคนาวิกโยธิน ตามแผนกลยุทธ์ สอ.นย.ประจำปี งป.2560 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานและสร้างความเข้าใจกับสมาชิก ให้บริการแก่สมาชิกในด้านต่าง ๆ พร้อมรับฟังข้อเสนอแนะ เพื่อนำมาปรับปรุงระบบงานสหกรณ์ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่สมาชิก เมื่อวันที่ 28 ธ.ค.59

    
   
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ