โครงการพบสมาชิกหลักสูตรชั้นนายเรือ
Posted: สอ.นาวิกโยธิน จำกัด Date: 2016-09-17 01:18:05
IP: 182.232.175.84
 
 
 
 
 

                    สหกรณ์ออมทรัพย์นาวิกโยธิน จำกัด จัดทำโครงการประชาสัมพันธ์เชิงรุก กิจกรรมบรรยายพิเศษหลักสูตรชั้นนายเรือ พรรคนาวิกโยธิน ตามแผนกลยุทธ์ สอ.นย. ประจำปีงบประมาณ 2559 แผนงานการปรับประสิทธิภาพระบบงานและสารสนเทศ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานและสร้างความเข้าใจกับสมาชิก เพื่อให้บริการแก่สมาชิกในด้านต่างๆ และรับฟังข้อเสนอแนะนำมาปรับปรุงระบบงานสหกรณ์ให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับสมาชิก เมื่อวันที่ 14 ก.ย.59

    
   
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ