ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ครั้งที่ 8/2559
Posted: สหกรณ์ออมทรัพย์นาวิกโยธิน จำกัด Date: 2016-08-29 14:39:32
IP: 10.0.1.49
 
 
 
 
 

                เมื่อ 29 ส.ค.59 เวลา 0930 พล.ร.ต.อาคม แตงอ่อน ประธานกรรมการดำเนินการ สอ.นย.เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ครั้งที่ 8/2559 เพื่อรับทราบและพิจารณาในต่าง ๆ โดยมีส่วนที่เกี่ยวข้องกับสมาชิก ดังนี้

        1.รับทราบผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการย่อย
        2.รับทราบผลดำเนินงานประจำเดือน.
        3.อนุมัติให้รับสมาชิกใหม่ ลาออก ให้ออก และเปลี่ยนแปลงการส่งค่าหุ้นรายเดือน
        4.พิจารณากำหนดวัน เวลา สถานที่จัดประชุมใหญ่ รูปแบบการจัดงาน และค่าใช้จ่ายการจัดประชุมใหญ่สามัญประจำ ปี 2559
        5.อนุมัติจัดกิจกรรมสัมมนาให้ความรู้แก่สมาชิกในวันประชุมใหญ่
        6.อนุมัติหลักการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสวัสดิการสมาชิก สอ.นย.และนำเข้าแผนงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2560 ต่อไป


 

    
   
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ