ประชุมคณะกรรมการเงินกู้ครั้งที่ 17/2559
Posted: Patomwat Kijkrahang Date: 2016-08-23 08:23:34
IP: 110.77.199.61
 
 
 
 
 

                 เมือ 22 ส.ค.59 เวลา 0830 น.อ.ประทีป เมืองนิล ประธานกรรมการเงินกู้ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการเงินกู้ครั้งที่ 17/2559 ประจำเดือน ส.ค.59 เพื่อพิจารณาอนุมัติเงินกู้ให้แก่สมาชิก และพิจารณาเรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง


 

    
   
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ