ประชุมใหญ่ฝ่ายต่างๆ เพื่อพิจารณาวางแผน เตรียมการจัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559
Posted: Patomwat Kijkrahang Date: 2016-08-22 08:54:02
IP: 110.77.214.248
 
 
 
 
 

                 เมื่อ 18 ส.ค.59 เวลา 0930 น.อ.ประทีป เมืองนิล ประธานกรรมการอำนวยการจัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการ และผู้แทนคณะอนุกรรมการจัดการประชุมใหญ่ฝ่ายต่างๆ เพื่อพิจารณาวางแผน เตรียมการจัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559 ที่ห้องประชุม สอ.นย. โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1.พิจารณากำหนดรูปแบบการจัดงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559

2.พิจารณาประมาณการค่าใช้จ่ายการจัดงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559

 


 

    
   
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ