ประชุมคณะกรรมการบริหารทั่วไป ครั้งที่ 7/2559
Posted: สหกรณ์ออมทรัพย์นาวิกโยธิน จำกัด Date: 2016-07-27 17:15:56
IP: 116.58.232.236
 
 
 
 
 

                  น.อ.สายัณห์ ไอยรารัตน์ ประธานคณะกรรมการบริหารทั่วไป สหกรณ์ออมทรัพย์นาวิกโยธิน จำกัด เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารทั่วไป ครั้งที่ 7/2559 เมื่อวันที่ 27 มิ.ย.59 เวลา 0930 ณ ห้องประชุม สอ.นย เพิ่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ดังนี้

1.ขออนุมัติสิทธิการเป็นสมาชิก (สามัญ) และนับอายุการเป็นสมาชิกต่อเนื่องจากการเป็นสมาชิกสมทบ จำนวน 1 ราย
2.อนุมัติเงินสวัสดิการสงเคราะห์พิเศษเพื่อช่วยเหลือผู้ค้ำประกันเงินกู้ จำนวน 3 ราย เนื่องจากผู้กู้เสียชีวิต จำนวน 2 ราย และเนื่องจากผู้กู้ถูกให้ออกจากสหกรณ์ จำนวน 1 ราย
3.พิจารณาเรื่องการก่อสร้างอาคารสวัสดิการ สอ.นย.(เลื่อนการพิจารณาเพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องศึกษาและหาข้อมูลเพิ่มเติม)

 

    
   
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ