ประชุมคณะกรรมการวิจัยและพัฒนา ครั้งที่ 7/2559
Posted: Patomwat Kijkrahang Date: 2016-07-22 08:48:36
IP: 110.77.214.25
 
 
 
 
 

                       น.อ.ประมุข อินทรประเสริฐ ประธานนคณะกรรมการวิจัยและพัฒนา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการวิจัยและพัฒนา ครั้งที่ 7/2559 เมื่อ 21 ก.ค.59 ที่ ห้องประชุม สอ.นย. เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ดังนี้

1.รับทราบผลการดำเนินการของศูนย์ประสานงานสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ สอ.นย.
2.รับทราบการดำเนินตามแผนงาน/โครงการตามแผนกลยุทธ์ สอ.นย. พ.ศ.2559 ในส่วนที่คณะกรรมการวิจัยและพัฒนารับผิดชอบ
3.เห็นชอบให้เปิดบริการระบบอินเตอร์เน็ตไร้สายแก่สมาชิกที่มาติดต่อธุรกรรมที่ สนง.สอ.นย.และให้เสนอคณะกรรมการดำเนินการเพื่ออนุมัติต่อไป
4.เห็นชอบให้ปรับปรุงแบบฟอร์มหนังสือแสดงเจตนาตั้งผู้รับโอนประโยชน์ของสมาชิก (เดิมเรียกว่าพินัยกรรม) เพื่อให้การจัดทำหนังสือตั้งผู้รับโอนประโยชน์เป็นไปตามข้อบังคับของสหกรณ์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง มีความชัดเจน รัดกุม และให้เสนอคณะกรรมการดำเนินการเพื่ออนุมัติต่อไป

    
   
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ