ระเบียบว่าด้วยสวัสดิการ
Posted: สอ.นาวิกโยธิน จำกัด Date: 2009-10-22 21:15:55
IP: 61.90.31.151
 

 

 ว่าด้วยกองทุนสวัสดิการบำเหน็จสมาชิก พ.ศ.2560


 ว่าด้วยการสงเคราะห์ผู้ประสบภัยพิบัติ พ.ศ.2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม


ว่าด้วยสวัสดิการเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลแก่สมาชิก พ.ศ.2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม  


ว่าด้วยการสวัสดิการสงเคราะห์สมาชิกที่ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง สูญเสียอวัยวะ พ.ศ.2553 


 ว่าด้วยการใช้ทุนสวัสดิการเพื่อสงเคราะห์กรณีสมาชิกเสียชีวิต พ.ศ.2553 และที่แก้ไขเพิ่มเติม


 ว่าด้วยสวัสดิการทุนการศึกษาบุตรสมาชิก พ.ศ.2559 


 ว่าด้วยสวัสดิการรับขวัญทายาทใหม่ของสมาชิก พ.ศ.2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม


ว่าด้วยการสวัสดิการเยี่ยมสมาชิกบาดเจ็บ พ.ศ2556 


ว่าด้วยการสวัสดิการสมาชิกสมทบเสียชีวิต พ.ศ.2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 


 ว่าด้วยสวัสดิการกรณีบุคคลในครอบครัวสมาชิกเสียชีวิต พ.ศ.2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม


 ว่าด้วยสวัสดิการของขวัญปีใหม่สมาชิก พ.ศ.2555


 ว่าด้วยสวัสดิการเงินสงเคราะห์พิเศษเพื่อช่วยเหลือผู้ค้ำประกันเงินกู้ พ.ศ.2558   
   
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ