ประชุมคณะทำงานประชาสัมพันธ์ฯ
Posted: สหกรณ์ออมทรัพย์นาวิกโยธิน จำกัด Date: 2016-06-20 16:18:14
IP: 183.89.112.48
 
 
 
 
 

                         เมื่อ 20 มิ.ย.59 เวลา 1330 น.อ.วิชชา พรหมคีรี ผู้จดการ สอ.นย./ประธานคณะทำงานประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นประธานการประชุมคณะทำงาน ฯ เพื่อพิจารณาเรื่องการพัฒนาระบบการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ที่ห้องประชุม สอ.นย 1

    
   
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ