ระเบียบว่าด้วยสินเชื่อ
Posted: สอ.นาวิกโยธิน จำกัด Date: 2009-10-22 21:08:41
IP: 61.90.31.151
 

ว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิกและดอกเบี้ยเงินกู้ พ.ศ.2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม  


 ว่าด้วยการให้เงินกู้สามัญเพื่อซื้ออาวุธปืนประจำกาย(ปืนพก) แก่สมาชิก พ.ศ.2549 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 


ว่าด้วย เงินกู้เพื่อส่งเสริมการประหยัดพลังงาน พ.ศ.2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม


ว่าด้วย เงินกู้เพื่อซื้อคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม


ว่าด้วย เงินกู้เพื่อซื้อจักรยาน พ.ศ.2553 และที่แก้ไขเพิ่มเติม


ว่าด้วย เงินกู้เพื่อช่วยเหลือผู้ค้ำประกัน พ.ศ.2553 


ว่าด้วย เงินกู้เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิต พ.ศ.2553 


ว่าด้วย เงินกู้เพื่อส่งเสริมการศึกษา พ.ศ.2554 


ว่าด้วยเงินกู้พิเศษเพื่อการเคหะสงเคราะห์ พ.ศ.2554 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 


 ว่าด้วยเงินกู้สามัญเพื่อการแปลงหนี้ใหม่ พ.ศ.2554 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 


ว่าด้วยการให้สหกรณ์อื่นกู้ยืมเงิน พ.ศ.2560 


 ว่าด้วย การปรับโครงสร้างหนี้ของสมาชิก พ.ศ.2561


ว่าด้วยการให้เงินกู้สามัญเพื่อติดตั้งโซลาร์เซลล์ พ.ศ.2566   
   
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ