รางวัลโล่ประกาศเกียรติคุณ
Posted: สอ.นาวิกโยธิน จำกัด Date: 2016-03-02 10:29:55
IP: 110.78.149.203
 
 
 
 
 

                         สหกรณ์ออมทรัพย์นาวิกโยธิน จำกัด ได้รับรางวัลโล่ประกาศเกียรติคุณ เพื่อแสดงว่าสหกรณ์ออมทรัพย์นาวิกโยธิน จำกัด ผ่านเกณฑ์การประเมินหลักธรรมาภิบาลของสหกรณ์ ระดับดีมาก มีคะแนนประเมินมากกว่าร้อยละเก้าสิบหกขึ้นไป และรางวัลสหกรณ์ออมทรัพย์นาวิกโยธิน จำกัด มีผลงานด้านการบริหารจัดการองค์กรดีเด่น ประจำปี 2558 จากสหกรณ์จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ 23 ก.พ.59

    
   
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ