โครงการสัมมนาคณะกรรมการสหกรณ์
Posted: สอ.นาวิกโยธิน จำกัด Date: 2015-12-15 14:08:53
IP: 49.229.98.4
 
 
 
 
 

                    สหกรณ์ออมทรัพย์นาวิกโยธิน จำกัด จัดโครงการสัมมนาคณะกรรมการสหกรณ์ ประจำปี งป.59 เพื่อให้การบริหารงานสหกรณ์สำเร็จตามวัตถุประสงค์ของสหกรณ์นั้น คณะกรรมการจำเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจในหลักการพื้นฐานของสหกรณ์ โครงสร้างการบริหารงาน อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ขอบเขตในการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานสหกรณ์ เพื่อให้การบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตอบสนองต่อผลประโยชน์ทางด้านเศรษฐกิจ และสังคมของสมาชิกได้อย่างดีที่สุด โดยวิทยากรณ์บรรยายผู้ทรงคุณวุฒิด้านการสหกรณ์จากชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด อาจารย์ เอนก  นาคดิลก หัวหน้างานพยาธิกายวิภาค สถาบันประสาทวิทยา กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข และอาจารย์ปราโมทย์  สรวมนาม ที่ปรึกษาสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จำกัด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คณะกรรมการมีความรู้ความเข้าใจในค่านิยม อุดมการณ์ ปรัชญา หลักการและวิธีการสหกรณ์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานสหกรณ์ เมื่อวันที่ 15 ธ.ค.58

    
   
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ