กิจกรรมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 58
Posted: สอ.นาวิกโยธิน จำกัด Date: 2015-11-25 12:24:36
IP: 119.42.67.166
 
 
 
 
 

                   พล.ร.ต.บุญชิต  พูลพิทักษ์ ประธานกรรมการดำเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์นาวิกโยธิน จำกัด เป็นประธานในพิธี เปิด-ปิด การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 58 สหกรณ์ออมทรัพย์นาวิกโยธิน จำกัด เมื่อวันที่ 24 พ.ย.58 ณ อาคารอเนกประสงค์ นย. โดยในช่วงเช้าได้จัดกิจกรรมบรรยายพิเศษ เรื่อง สิทธิหน้าที่และบทบาทของสมาชิกสหกรณ์ โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากกรมส่งเสริมสหกรณ์ นายชูเกียรติ  คำยิ่ง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชลบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความรู้สึกเป็นเจ้าของให้แก่สมาชิก เพื่อให้สมาชิก คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่มีความเข้าใจใน สิทธิ หน้าที่และบทบาทของตนเอง เพื่อให้สมาชิกทำหน้าที่ควบคุม กำกับดูแล และตรวจสอบการบริหารงานของสหกรณ์ และเพื่อให้เป็นไปตามแผนกลยุทธ์ สอ.นย. พ.ศ.๒๕๕๘ แผนงานการรักษาและเพิ่มจำนวนสมาชิก ประจำปี ๕๘ “โครงการ ส่งเสริมความรู้สึกเป็นเจ้าของ กิจกรรม สัมมนาปลูกฝังความรู้สึกเป็นเจ้าของ” ต่อจากนั้นในช่วงบ่ายได้มอบโล่รางวัลสมาชิก กรรมการ และเจ้าหน้าที่ ดีเด่น เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงานดีและช่วยเหลือสหกรณ์มาโดยตลอด และพิธี รับ-ส่ง หน้าที่ ประธานกรรมการดำเนินการฯ ชุดที่ 22

    
   
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ