หลักเกณฑ์การใช้ใบจ่ายเงินเดือนประกอบคำขอกู้เงิน สอ.นย.
Posted: สอ.นาวิกโยธิน จำกัด Date: 2015-06-03 11:34:17
IP: 116.58.232.68
 

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์นาวิกโยธิน จำกัด

เรื่อง  กำหนดหลักเกณฑ์การใช้ใบจ่ายเงินเดือนที่พิมพ์จากระบบสารสนเทศ ประกอบคำขอกู้เงิน

------------------------------  

               เพื่อให้การพิจารณาให้เงินกู้แก่สมาชิกเป็นไปอย่างเหมาะสม  สอดคล้องกับแนวทางที่ทางราชการกำหนด       อาศัยอำนาจตามความในข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์นาวิกโยธิน  จำกัด พ.ศ.๒๕๕๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๑๔  และมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ สอ.นย. ครั้งที่ ๖/๒๕๕๘ เมื่อ ๒๗ พ.ค.๕๘ จึงกำหนดให้สมาชิกที่หน่วยต้นสังกัดยกเลิกการออกใบจ่ายเงินเดือน และให้พิมพ์ใบจ่ายเงินเดือนจากระบบสารสนเทศแทน  ต้องนำใบจ่ายเงินเดือนไปให้หัวหน้านายทหารการเงินหน่วยต้นสังกัด ลงนามรับรองการจ่ายเงิน โดยจะต้องระบุวัตถุประสงค์ของการนำไปใช้ให้ชัดเจน  และจะต้องมีการกำหนดเลขที่  (Running Number) ในใบจ่ายเงินเดือนฉบับดังกล่าวด้วย

               ทั้งนี้       ตั้งแต่วันประกาศเป็นต้นไป

                                                   ประกาศ          ณ          วันที่       ๒๘      พฤษภาคม  พ.ศ.๒๕๕๘

 

(ลงชื่อ)  พลเรือตรี บุญชิต  พูลพิทักษ์

                            (บุญชิต  พูลพิทักษ์)

 ประธานกรรมการดำเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์นาวิกโยธิน จำกัด

 

ตัวอย่างการรับรองใบจ่ายเงินเดือน   
   
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ