สอ.นย.เปิดโครงการให้กู้พิเศษเพื่อการเคหะ
Posted: สอ.นาวิกโยธิน จำกัด Date: 2015-04-08 17:35:09
IP: 110.77.199.43
 

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์นาวิกโยธิน จำกัด

เรื่อง  เปิดโครงการให้กู้พิเศษเพื่อการเคหะสงเคราะห์ ประจำปีบัญชี ๒๕๕๘ ครั้งที่ ๒

...........................................................

                         โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ สอ.นย. ครั้งที่ ๓/๒๕๕๘ เมื่อ ๓๑ มี.ค.๕๘ อนุมัติให้เปิดโครงการเงินกู้พิเศษเพื่อการเคหะสงเคราะห์ ประจำปีบัญชี ๒๕๕๘ ครั้งที่ ๒ เพื่อส่งเสริมให้สมาชิกมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง โดยมีรายละเอียดดังนี้

                          ๑. ระยะเวลาการดำเนินการโครงการตั้งแต่ ๑ เม.ย.๕๘ - ๓๐ ก.ย.๕๘
                          ๒. วงเงินให้กู้ จำนวน ๑๕ ล้านบาท
                          ๓. ให้กู้เพื่อซื้อหรือไถ่ถอนบ้านพร้อมที่ดิน
                          ๔. พื้นที่ให้บริการประกอบด้วย พื้นที่ อ.สัตหีบ, อ.บางละมุง, อ.เมืองระยอง, อ.บ้านฉาง, อ.บ้านค่าย และ อ.เมืองจันทบุรี รวม ๖ อำเภอ
                          ๕. ปิดให้กู้เมื่อครบกำหนดระยะเวลาตามโครงการ หรือเมื่อวงเงินให้กู้หมดลง

                                              ประกาศ        ณ         วันที่      ๑       เมษายน   พ.ศ.๒๕๕๘

 

                                                                                              พลเรือตรี บุญชิต   พูลพิทักษ์
                                                                                                           (บูญชิต   พูลพิทักษ์)
                                                                         ประธานกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์นาวิกโยธิน จำกัด   
   
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ