ประกาศ สอ.นย.เรื่อง สวัสดิการบำเหน็จสมาชิก
Posted: สอ.นาวิกโยธิน จำกัด Date: 2013-06-11 13:53:48
IP: 180.183.93.76
 

 


         วันที่ 1 ตุลาคม ของทุกปี สมาชิก สอ.นย. ที่มีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ ต้องพ้นจากหน้าที่ราชการหรืองานประจำหรือบางท่านลาออกจากราชการตามโครงการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนด สมาชิกหลาย ๆ ท่าน คงไม่ทราบว่า สอ.นย. มีสวัสดิการอะไรให้กับสมาชิกบ้าง !!!

          

         สอ.นย. จะจ่ายเงินสวัสดิการเพื่อบำเหน็จสมาชิก ให้กับสมาชิกที่เกษียณอายุราชการ หรือ อายุการทำงาน หรือ ลาออกจากราชการ หรือ ลาออกจากการทำงาน โดยต้องรับราชการหรือทำงานมาแล้วไม่น้อยกว่า 25 ปี (ไม่รวมวันทวีคูณ) และมีอายุการเป็นสมาชิกติดต่อกันไม่น้อยกว่า 10 ปี (นับเฉพาะเวลาที่เป็นสมาชิกติดต่อกันครั้งหลังสุด) โดยยื่นแบบคำขอรับสวัสดิการเพื่อบำเหน็จสมาชิก พร้อมด้วยหลักฐาน สำเนาบัตรประจำตัวสมาชิก สำเนาหลักฐานการบรรจุเข้ารับราชการครั้งแรก และ สำเนาคำสั่งให้ออกจากราชการ ภายใน หนึ่งปี นับตั้งแต่วันที่เกษียณอายุ หรือ ลาออกจากราชการ

          

         คำนวณจากจำนวนปีที่เป็นสมาชิก (เศษของเดือนให้นับเป็น 1 เดือน และเศษของปีหากครบ 6 เดือน ให้นับเป็น 1 ปี) คูณด้วย 100 ทั้งนี้จำนวนเงินบำเหน็จต้องไม่เกิน3,000.-บาท (สามพันบาทถ้วน) สิทธิประโยชน์ที่สมาชิกจะได้รับ เมื่อเกษียณอายุราชการหรือออกจากราชการโดยมิได้ ลาออกจากสมาชิก สอ.นย.
 
         1. สมาชิก สอ.นย. ที่ครบกำหนดเกษียณอายุราชการหรือลาออกจากราชการ ยังสามารถเป็นสมาชิกต่อไปได้ โดยสมาชิกที่ส่งค่าหุ้นครบ 84 งวด หรือมีทุนเรือนหุ้นครบ 200,000.-บาท และไม่มีหนี้สินกับ สอ.นย. จะงดส่งค่าหุ้นก็ได้
         2. สมาชิกที่ประสงค์จะส่งค่าหุ้นต่อไป สามารถดำเนินการได้ โดยส่งหักจากเงินบำนาญรายเดือน
         3. สามารถกู้ได้ และได้รับเงินปันผลเฉลี่ยคืนประจำปี
 
 

         1. กรณีเจ็บป่วยเป็นคนไข้ในของ รพ. ทั้งของรัฐบาลและเอกชน ได้รับคืนละ 300.-บาท ครั้งละไม่เกิน 5 คืน ปีละไม่เกิน 3 ครั้ง
         2. บุคคลในครอบครัวเสียชีวิต ได้รับรายละ 2,000.-บาท
         3. สมาชิกเสียชีวิต ได้รับสูงสุด 65,000.-บาท โดยแบ่งเป็นค่าจัดการศพ 5,000.-บาท และสงเคราะห์ครอบครัวสมาชิก 60,000.-บาท
         4. ประสบภัยพิบัติต่าง ๆ เสียหายตั้งแต่ 30,000.-ขึ้นไป ให้การสงเคราะห์ รายละ 4,000.-บาท
         5. เจ็บป่วยจนทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง รับเงินสงเคราะห์เพื่อการดำรงชีพรายละไม่เกิน 60,000.-บาท (แล้วแต่กรณี)
         6. ทุนสวัสดิการส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก
 


   
   
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ