สอ.นย.มอบเงินทุนสาธารณประโยชน์
Posted: สอ.นาวิกโยธิน Date: 2024-03-18 13:43:26
IP: 116.58.232.44
 
 
 
 
 

               พลเรือตรี นิสิต  ร่วมพุ่ม ประธานกรรมการดำเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์นาวิกโยธิน จำกัด และคณะฯ มอบเงินทุนสาธารณประโยชน์ให้กับ ชมรมภริยานาวิกโยธิน ในการจัดทำโครงการมอบทุนการศึกษาแก่บุตรของกำลังพลนาวิกโยธิน และบุตรขอกำลังพลที่ทุพพลภาพ ซึ่งในทุกๆ ปีที่ผ่านมายังคงมีกำลังพลจำนวนมากที่ยังไม่ได้รับการสนับสนุนช่วยเหลือทุนการศึกษาจากหน่วยงานใดๆ  เพื่อแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายให้กับกำลังพลที่มีรายได้น้อยและกำลังพลที่ทุพพลภาพ สอ.นย. จึงได้สนับสนุนเงินทุนสาธารณประโยชน์เป็นการส่งเสริมการศึกษาให้กับบุตรของกำลังพลที่เรียนดี และสร้างเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับคนในครอบครัว เมื่อวันที่ 15 มี.ค.67   
   
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ