โครงการส่งเสริมความเป็นเจ้าของ สอ.นย.พบสมาชิก
Posted: สอ.นาวิกโยธิน Date: 2024-03-10 12:07:30
IP: 49.228.251.245
 
 
 
 
 

              สหกรณ์ออมทรัพย์นาวิกโยธิน จำกัด จัดทำโครงการส่งเสริมความเป็นเจ้าของ กิจกรรม สอ.นย.พบสมาชิก ประจำปี 2567  ณ  กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด โดยมี นาวาเอก เกรียงไกร  รุ่งเรือง ให้การต้อนรับ ซึ่งมี นาวาโท ภาพพจน์  ภู่รีโรจน์ รองผู้จัดการ สอ.นย. เป็นหัวหน้าคณะ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานและสร้างความเข้าใจกับสมาชิก เพื่อให้บริการแก่สมาชิกในด้านต่างๆ และรับสมัครสมาชิกใหม่ ตลอดจนรับฟังปัญหา ข้อเสนอแนะ เพื่อนำมาปรับปรุงการดำเนินงานให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่สมาชิก เมื่อวันที่ 8 มี.ค.67   
   
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ