วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
Posted: สอ.นาวิกโยธิน จำกัด Date: 2009-10-15 18:42:34
IP: 192.168.100.248
 

 

วิสัยทัศน์

ก้าวสู่การเป็นสหกรณ์ดีเด่น

ด้วยหลักธรรมาภิบาล

การบริหารเชิงคุณภาพ

มุ่งเน้นสมาชิกและสังคม

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

พันธกิจ (Mission)


     1. พัฒนาสหกรณ์ให้เป็นสหกรณ์ออมทรัพย์ชั้นนำของประเทศไทย
     2. สร้างฐานะทางด้านการเงินให้มีความมั่นคง
     3. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานของสหกรณ์
     4. ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของสมาชิกและครอบครัว
     5. สนับสนุนกิจกรรมของชุมชนและสังคม
     6. ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างสหกรณ์

 

    
   
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ