ประวัติความเป็นมา สหกรณ์ออมทรัพยนาวิกโยธิน จำกัด
Posted: สอ.นาวิกโยธิน จำกัด Date: 2009-07-28 11:01:42
IP: 192.168.100.50
 
    
                  ปัจจุบันสหกรณ์ออมทรัพย์
 จัดตั้งขึ้นมากมาย โดยเฉพาะในสถานประกอบการต่าง ๆ ทั้งนี้ เนื่องจากเป็นแหล่งที่สามารถช่วยสร้างสวัสดิการให้กับสถานประกอบการนั้น ๆ ได้ เช่น ให้เงินกู้เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเรื่องการเงิน และส่งเสริมการออมทรัพย์ผู้เป็นสมาชิก หากนายจ้างสามารถจัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์ขึ้นในสถานประกอบการเป็นผลสำเร็จเท่ากับ ได้ช่วยลูกจ้างในสถานประกอบการนั้น ๆ ให้สามารถช่วยตัวเองได้ตามหลักการของการจัดสวัสดิการ ปัจุบันรัฐได้ส่งเสริมสนับสนุนและคุ้มครองระบบสหกรณ์ ทั้งนี้เพราะเห็นว่า ระบบสหกรณ์เท่านั้นที่จะช่วยให้ประชาชนในชาติ มีความกินดี อยู่ดี มีความสุขได้อย่างแท้จริง ตามที่กล่าวมาเราคงทราบแล้วนะครับว่า สอ.นย.ของเราจัดตั้งขึ้นมาก็มีวัตถุประสงค์ส่งเสริม ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมของพวกเรา ให้มีความกินดี อยู่ดี มีความสุขเช่นกัน เพราะ ผู้บังคับบัญชาของพวกเราชาว นย.ในอดีตที่ผ่านมา มีความรู้สีกห่วงใยผู้ใต้บังคับบัญชามาตลอด ไม่อยากเห็นความยากจนของลูกน้องบางคน ที่ต้องไปกู้เงินนอกระบบมาใช้แทนเพราะดอกเบี้ย โหดร้าย วิธีการทวงหนี้โหดเหี้ยม ผู้บังคับบัญชาทุกท่านที่ผ่านมา ก็พยายามหาทางช่วยเหลือทุกรูปแบบ ตามที่เราทราบกันสรุปผลสุดท้าย วิธีการช่วยเหลือที่ดีที่สุด และช่วยเหลือได้ตลอดชีวิตของผู้ใต้บังคับบัญชา ไม่มีใครกล้าโกงเงินของท่านเหมือนกองทุนต่าง ๆ ที่ผ่านมา วิธีนั้นก็คือ "การจัดตั้งสหกรณ์ในหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน"

                  ด้วยเหตุผลดังกล่าว จึงเกิดการจัดตั้ง สอ.นย.ขึ้นมา ซึ่งเป็นความคิดริเริ่มของ พล.ร.ท.ตรีรัตน์ ชมะนันทน์ อดีต ผบ.นย.ในปี 2537 โดยมอบหมายให้ พล.ร.ต.พิทยา ศุภมงคลริเริ่มจัดตั้งสหกรณ์ โดยมีกรรมการอีก 9 ท่าน คือ น.อ.สิริพันธุ์ พุกพันธ์ , น.อ.วิชิต วารุณประภา , น.อ.สุธา วิรัชพันธุ์ , น.อ.ทรงพล วงศ์นิวัติขจร , น.อ.อภิวัฒน์ สมัคงาน , น.อ.บัญชา วิยาภรณ์ , น.อ.นิทัศน์ เพชรน้อย (เลขานุการ) , น.อ.อาณัติ ปานเพียร และ น.อ.ทศพร ปัทมานนท์รวมเป็น 10 ท่าน

                  คณะกรรมการผู้ริเริ่มจัดตั้งสหกรณ์ดังกล่าว เป็นคณะทำงานคณะแรกที่ได้ดำเนินการจัดตั้ง สอ.นย.ให้เกิดเป็นรูปธรรมขึ้น โดยจัดให้มีการประชุมข้าราชการและลูกจ้างประจำสังกัด นย. ประมาณ 200 คน เมื่อ 8 พ.ย.37 ณ หอประชุม นย. เพื่อแจ้งให้ผู้มาประชุมทราบ และเข้าใจในความจำเป็นต้องจัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์ใน นย. นอกจากนี้จำเป็นต้องเลือกตั้งคณะผู้จัดตั้งสหกรณ์ จำนวน 10 คน จากผู้ประชุมดังกล่าว เพื่อทำหน้าที่ร่วมกันลงลายมือชื่อ และยื่นคำขอจดทะเบียนขอตั้งสหกรณ์ ต่อนายทะเบียนสหกรณ์พร้อมกับบัญชีรายชื่อของข้าราชการ และลูกจ้างประจำสังกัด นย. ผู้ซึ่งจะเป็นสมาชิกของ สอ.นย. จำนวน 240 คน ผลจากการเลือกตั้งที่ประชุมมีมติให้ บุคคลต่อไปนี้เป็นผู้จัดตั้งสหกรณ์ 10 ท่าน ที่ลงนามขอจดทะเบียน คือ
 

พล.ร.ต.พิทยา ศุภมงคล
ประธานคณะผู้จัดตั้ง
น.อ.วิชิต วารุณประภา
รองประธานคณะผู้จัดตั้ง 1
น.อ.สุธา วิรัชพันธุ์
รองประธานคณะผู้จัดตั้ง 2
น.อ.พิศิษฐ์ พันธ์ไชยศรี
กรรมการ
น.อ.บัญชา วิยาภรณ์
กรรมการ
น.อ.ทรงพล วงศ์นิวัติขจร
กรรมการ
น.อ.อรรณพ คุรุกุล
กรรมการ
น.อ.อาณัติ ปานเพียร
กรรมการ
น.อ.ทศพร ปัทมานนท์
กรรมการ
น.ท.นิคม สติคราม
กรรมการ/เลขานุการ


                  เมื่อคณะผู้จัดตั้งสหกรณ์ดังกล่าว ได้ดำเนินการขอจดทะเบียนสหกรณ์ ต่อมานายทะเบียนสหกรณ์ (ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์) ได้รับจดทะเบียนให้ สอ.นย.เป็นสหกรณ์ที่ถูกต้องตามกฏหมาย ลงวันที่ 13ธันวาคม 2537 มีสำนักงานตั้งอยู่หลัง บก.นย.รวมกับ กง.นย. และเปิดดำเนินกิจการ ตั้งแต่ วันที่ 11 มกราคม 2538 เป็นตันมา โดย น.อ.ธำรงศักดิ์ ดวงศศิโรจน์ เป็นผู้จัดการ (พ.ศ.2538-2541) มีสมาชิกตั้งแต่เริ่มก่อตั้งเพียง 247 คน ทุนจดทะเบียนจำนวน 108,100 บาท

                  ณ วันที่ 11 มกราคม 2538เป็นวันสำคัญอีกประการหนึ่ง คือ คณะผู้จัดตั้งสหกรณ์ได้จัดให้มี การประชุมใหญ่ได้ให้มีการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ณ หอประชุม นย. เพื่อเลือกตั้ง คณะกรรมการดำเนินการชุดแรกของ สอ.นย.จำนวน 15 คน และการประชุมครั้งนี้ ก็เป็นการประชุมใหญ่สามัญประจำปีครั้งแรกของ สอ.นย.เช่นกัน 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
   
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ