รางวัลเชิดชูเกียรติ
Posted: สหกรณ์ออมทรัพย์นาวิกโยธิน จำกัด Date: 2024-02-23 11:06:31
IP: 110.78.149.231
 สหกรณ์ออมทรัพย์นาวิกโยธิน จำกัด
ได้รับโล่เกียรติคุณที่มอบเงิน
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรณีภิบัติ "สึนามิ"
ของกองทัพเรือ

 ได้รับการคัดเลือกให้เป็นสหกรณ์ต้นแบบ
ประจำปี 2548 ของกรมส่งเสริมสหกรณ์

 

ได้รับการคัดเลือกให้เป็นสหกรณ์ต้นแบบ
ประจำปี 2549 ของกรมส่งเสริมสหกรณ์

สหกรณ์ออมทรัพย์นาวิกโยธิน จำกัด
ได้รับการคัดเลือกให้เป็นสหกรณ์
ที่มีผลงานดีเด่นระดับจังหวัด
ประจำปี 2549 จาก กรมส่งเสริมสหกรณ์

 

น.อ.สุรินทร์ เกิดมนตรี อดีตผู้จัดการ
ได้รับรางวัลนักสหกรณ์ที่มีผลงานดีเด่น
ระดับจังหวัดชลบุรี จาก กรมส่งเสริมสหกรณ์

 

น.อ.สุรินทร์ เกิดมนตรี
อดีตผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์นาวิกโยธิน จำกัด
ได้รับเลือกให้เป็นนักสหกรณ์ดีเด่น
สาขานักปฏิบัติการ ประจำปี 2549
ของชุมนุมสหกรณ์แห่งประเทศไทย จำกัด

สหกรณ์ออมทรัพย์นาวิกโยธิน จำกัด
ได้รับการคัดเลือกให้เป็นหน่วยงาน
ปลอดบุหรี่ตัวอย่าง จากกองทัพเรือ

 

พลเรือตรี พงศ์ศักดิ์ ภูรีโรจน์
อดีตประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์
นาวิกโยธิน จำกัด ได้รับการคัดเลือกให้เป็น
นักสหกรณ์ดีเด่น สาขานักบริหาร
ประจำปี 2550
ของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์
แห่งประเทศไทย จำกัด

 

รางวัลแสดงความยินดีกับ
สหกรณ์ออมทรัพย์นาวิกโยธิน จำกัด
ที่ได้รับคัดเลือกเป็นสหกรณ์ออมทรัพย์
ดีเด่น (ขนาดใหญ่มาก)
ประจำปี 2552 จากชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์
แห่งประเทศไทย จำกัด

 

  นางจันทร์แรม รักคุณ ผู้ช่วยผู้จัดการ       
ได้รับรางวัลนักสหกรณ์ดีเด่น     
สาขานักปฏิบัติการ (รางวัลชมชเชย)         
ประจำปี 2552

 

สหกรณ์ออมทรัพย์นาวิกโยธิน จำกัด
มีผลการดำเนินงานผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
ของกรมส่งเสริมสหกรณ์โดยต่อเนื่อง
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2546 ถึงปี พ.ศ. 2553
จากกรมส่งเสริมสหกรณ์

 

 

สหกรณ์ออมทรัพย์นาวิกโยธิน จำกัด     
ได้รับรางวัลเป็นสหกรณ์ออมทรัพย์ที่มีผลการ
จัดมาตรฐานระดับดีเลิศ ตามประประกาศของ
กรมส่งเสริมสหกรณ์โดยต่อเนื่อง
ตั้งแต่ปี 2554-2556

สหกรณ์ออมทรัพย์นาวิกโยธิน จำกัด
ผ่านเกณฑ์การจัดระดับมาตรฐาน
ระดับดีเด่น ของกรมส่งเสริมสหกรณ์

 

สหกรณ์ออมทรัพย์นาวิกโยธิน จำกัด
ได้ฝากเงินออมทรัพย์พิเศษสูงสุด
ในรอบ 2555 กับชุมนุมสหกรณ์ทหารจำกัด

 

 

สหกรณ์ออมทรัพย์นาวิกโยธิน จำกัด
ได้รับเลือกเป็นสหกรณ์ที่มีคุณค่าแห่งปี 2558
จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

สหกรณ์ออมทรัพย์นาวิกโยธิน จำกัด
         มีผลผ่านการประเมินตามหลัก              ธรรมาภิบาลของสหกรณ์ ปี 2558

ระดับดีมาก มีคะแนนประเมินมากกว่า                     ร้อยละเก้าสิบหกขึ้นไป                 จากกรมส่งเสริมสหกรณ์

 


สหกรณ์ออมทรัพย์นาวิกโยธิน จำกัด
มีผลงานด้านการบริหารจัดการองค์กรดีเด่น
ปี 2558

จากสหกรณ์จังหวัดชลบุรี 

 

โล่เนื่องในโอกาส 100 ปีสหกรณ์ไทย
ของสหกรณ์ออทรัพย์นาวิกโยธิน จำกัด
ได้รับ คัดเลือกเป็นสหกรณ์ดีเด่น
ของสันนิบาตสหกรณ์ประเทศไทย

สหกรณ์ดีเด่นระดับจังหวัด
ประเภทออมทรัพย์ ประจำปี 2559
จากสำนักงานสหกรณ์จังหวัดชลบุรี

 

 

 

ประกาศนียบัตรให้เป็นสหกรณ์ที่มีผลงานดีเด่น การประกวดการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร (ระดับเขต) ประจำปี 2661

 

 สหกรณ์ที่มีผลงานดีเด่นระดับภาคกลาง         ประจำปี 2562 ประเภทสหกรณ์ออมทรัพย์

 

โล่รางวัลชนะเลิศการประกวดผลงานการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงให้สหกรณ์และประจำปี 2561

 

โล่รางวัลการประกวดผลงานนวัตรกรรมการบริหารจัดการสหกร์ออมทรัพย์ระดับดีมาก (ประเภทพัฒนาต่อยอกจากของเดิมที่มีอยู่แล้ว) ประจำปี 2561

 

โล่ประกาศเกียรติคุณ รางวัลสหกรณ์ออมทรัพย์ที่ส่งเสริมการออมยอดเยี่ยมประจำปี 2562

 

โล่รางวัลสหกรณ์ออมทรัพย์ดีเด่น ประจำปี 2563 ระดับดีเด่น ด้านการออม

 

 

 

โล่รางวัลสหกรณ์ที่มีผลงานดีเด่น ภาคกลาง ประจำปี 2564  ประเภทสหกรณ์ออมทรัพย์

 

 

ประกาศนียบัตรสหกรณ์ที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานสหกรณ์ ระดับดีเลิศ ประจำปี 2565

ประกาศนียบัตรสหกรณ์ที่ได้รับ
การประเมินความเข้มแข็งสหกรณ์
ระดับชั้นที่ 1 ประจำปี 2566

 

โล่รางวัลสหกรณ์ที่มีผลงานดีเด่น ระดับจังหวัด ประจำปี 2566  ประเภทสหกรณ์ออมทรัพย์

 

 

โล่รางวัลสหกรณ์ที่มีผลงานดีเด่น
ภาคกลาง ประจำปี 2567 
ประเภทสหกรณ์ออมทรัพย์

 

 

    
   
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ