ผลงานสหกรณ์
Posted: สอ.นาวิกโยธิน จำกัด Date: 2009-10-22 21:24:46
IP: 61.90.31.151
 ได้รับการคัดเลือกให้เป็นสหกรณ์ต้นแบบ
ประจำปี 2548 ของกรมส่งเสริมสหกรณ์

 

น.อ.สุรินทร์ เกิดมนตรี
อดีตผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์นาวิกโยธิน จำกัด
ได้รับเลือกให้เป็นนักสหกรณ์ดีเด่น
สาขานักปฏิบัติการ ประจำปี 2549
ของชุมนุมสหกรณ์แห่งประเทศไทย จำกัด

 

 

ได้รับการคัดเลือกให้เป็นสหกรณ์ต้นแบบ
ประจำปี 2549 ของกรมส่งเสริมสหกรณ์

 

น.อ.สุรินทร์ เกิดมนตรี อดีตผู้จัดการ
ได้รับรางวัลนักสหกรณ์ที่มีผลงานดีเด่น
ระดับจังหวัดชลบุรี จาก กรมส่งเสริมสหกรณ์

 

 

สหกรณ์ออมทรัพย์นาวิกโยธิน จำกัด
ได้รับการคัดเลือกให้เป็นสหกรณ์
ที่มีผลงานดีเด่นระดับจังหวัด
ประจำปี 2549 จาก กรมส่งเสริมสหกรณ์

 สหกรณ์ออมทรัพย์นาวิกโยธิน จำกัด
ได้รับโล่เกียรติคุณที่มอบเงิน
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรณีภิบัติ "สึนามิ"
ของกองทัพเรือ

 

สหกรณ์ออมทรัพย์นาวิกโยธิน จำกัด
ได้รับการคัดเลือกให้เป็นหน่วยงาน
ปลอดบุหรี่ตัวอย่าง จากกองทัพเรือ

 

 

พลเรือตรี พงศ์ศักดิ์ ภูรีโรจน์
อดีตประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์
นาวิกโยธิน จำกัด ได้รับการคัดเลือกให้เป็น
นักสหกรณ์ดีเด่น สาขานักบริหาร
ประจำปี 2550
ของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์
แห่งประเทศไทย จำกัด

 

 

รางวัลแสดงความยินดีกับ
สหกรณ์ออมทรัพย์นาวิกโยธิน จำกัด
ที่ได้รับคัดเลือกเป็นสหกรณ์ออมทรัพย์
ดีเด่น (ขนาดใหญ่มาก)
ประจำปี 2552 จากชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์
แห่งประเทศไทย จำกัด

 

สหกรณ์ออมทรัพย์นาวิกโยธิน จำกัด
มีผลการดำเนินงานผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
ของกรมส่งเสริมสหกรณ์โดยต่อเนื่อง
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2546 ถึงปี พ.ศ. 2553
จากกรมส่งเสริมสหกรณ์

 

 

สหกรณ์ออมทรัพย์นาวิกโยธิน จำกัด
ได้ฝากเงินออมทรัพย์พิเศษสูงสุด
ในรอบ 2555 กับชุมนุมสหกรณ์ทหารจำกัด

 

 

 

สหกรณ์ออมทรัพย์นาวิกโยธิน จำกัด
ได้รับเลือกเป็นสหกรณ์ที่มีคุณค่าแห่งปี 2558
จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 

 

สหกรณ์ออมทรัพย์นาวิกโยธิน จำกัด
มีผลผ่านการประเมินตามหลักธรรมาภิบาล

ของสหกรณ์ ปี 2558
ระดับดีมาก มีคะแนนประเมินมากกว่าร้อยละเก้าสิบหกขึ้นไป จากกรมส่งเสริมสหกรณ์

 

 


สหกรณ์ออมทรัพย์นาวิกโยธิน จำกัด
มีผลงานด้านการบริหารจัดการองค์กรดีเด่น ปี 2558

จากสหกรณ์จังหวัดชลบุรี 

 

 

 

 

 

สหกรณ์ออมทรัพย์นาวิกโยธิน จำกัด
มีผลงานด้านการบริหารจัดการองค์กรดีเด่น ประเภทออมทรัพย์ ปี 2559

จากสหกรณ์จังหวัดชลบุรี 

 

โล่เนื่องในโอกาส 100 ปีสหกรณ์ไทย
ของสหกรณ์ออทรัพย์นาวิกโยธินได้รับคัดเลือกเป็นสหกรณ์ดีเด่น
ของสันนิบาตสหกรณ์ประเทศไทย
เมื่อ 26 กุมพาพันธ์ 2560

 

ประกาศนียบัตรให้เป็นสหกรณ์ที่มีผลงานดีเด่น การประกวดการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร (ระดับเขต) ประจำปี 2661

 

สหกรณ์ดีเด่นระดับ ภาคกลาง ประจำปี 2562

โล่รางวัลชนะเลิศการประกวดผลงานการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงให้สหกรณ์และประจำปี 2561

 

โล่รางวัลการประกวดผลงานนวัตรกรรมการบริหารจัดการสหกร์ออมทรัพย์ระดับดีมาก (ประเภทพัฒนาต่อยอกจากของเดิมที่มีอยู่แล้ว) ประจำปี 2561

 

โล่ประกาศเกียรติคุณ รางวัลสหกรณ์ออมทรัพย์ที่ส่งเสริมการออมยอดเยี่นมปีะจำปี 2562

 

โล่รางวัลสหกรณ์ออมทรัพย์ดีเด่น ประจำปี 2563 ระดับดีเด่น ด้านการออม

 

 

 

โล่รางวัลสหกรณ์ที่มีผลงานดีเด่น ภาคกลาง ประจำปี 2564  ประเภทสหกรณ์ออมทรัพย์

 

 

ประกาศนียบัตรสหกรณ์ที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานสหกรณ์ ระดับดีเลิศ ประจำปี 2565

 

    
   
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ